PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Sprawozdanie z realizacji programu indywidualnych zajęć w ramach wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży w trakcie realizowanego projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” II edycja w ŚHP w Nysie.
Wysłano 14.12.2009 o godz. 09:30:15 | Ostatnia modyfikacja: 14.12.2009 o godz.: 09:48:37
PB030225.JPGUwieńczeniem realizowanego w Nysie od czerwca br. projektu SPZR II edycja dla grupy młodszej, były zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze dla czterech wychowanków Środowiskowego Hufca Pracy. Spośród 10 beneficjentów, wybrani zostali uczniowie z deficytami edukacyjnymi oraz niską motywacją do podejmowania działań i zaniżoną samooceną.
Zajęcia odbywały się od 02 listopada do 02 grudnia 2009r., po zajęciach lekcyjnych szkolnych. Prowadzone były przez specjalistów zewnętrznych – nauczycieli przedmiotowych, w pełni kompetentnych oraz od lat pracujących z młodzieżą.
W przygotowaniu indywidualnych programów pracy z uczniem opierano się na priorytetach z zakresu poszczególnych przedmiotów, z którymi uczniowie mają problemy. Założenia i treści programowe konstruowano w oparciu o opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz podstawy programowe dla klas I – III gimnazjum. Najważniejszym kryterium, ułatwiającym opracowanie materiału dydaktycznego i adekwatny dobór metod nauczania, było doświadczenie zatrudnionej kadry, świadomość możliwości intelektualnych wybranych uczniów oraz rozumienie przyczyn braków w zakresie wiedzy i umiejętności. Dodatkowym atutem sprzyjającym efektywności nauczania była swobodna atmosfera w formie pracy indywidualnej.
Nie wszystkie postawione cele zostały osiągnięte w równym stopniu, każdy z uczestników miał nieco inne potrzeby, które zostały uwzględnione już w fazie przygotowawczej. Czas przeznaczony na realizację poszczególnych modułów przedmiotowych nie był dla wszystkich jednakowo wystarczający, aby w pełni wyrównać wszystkie nagromadzone zaległości.
Obiegowa opinia o tak zwanych osobach „trudnych” pod względem dydaktycznym i wychowawczym w kontekście przeprowadzonych zajęć kompensacyjnych okazuje się być mitem. Już w początkowej fazie zajęć, kiedy nauczyciele zbudowali odpowiednią relację, opartą na cierpliwości i zrozumieniu potrzeb stwierdzono, że byłaby to optymalna forma pomocy osobom nieradzącym sobie w szkole. Po przełamaniu napięć i pewnego dyskomfortu, spowodowanego pozostaniem sam na sam z nauczycielem, uczestnicy stawali się swobodniejsi, a przede wszystkim aktywniejsi. Zaczynali rozumieć treść poleceń, a widząc efekty swej pracy, odczuwali satysfakcję. Na pewno przyczyniło się to również do większej motywacji w podejmowaniu wszelkiej aktywności. Wyraźnie więc widać wymierne efekty takiej formy pomocy.
Optymalną sytuacją byłoby objęcie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych stałą, czy choćby cykliczną formą tego typu zajęć, zwłaszcza, że obligatoryjnie należy im poświęcać więcej uwagi i indywidualizować nie tylko same treści programowe, lecz także dobór metod i form pracy.
Dobrze byłoby, gdyby w projektach stale uwzględniano zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne w większej ilości, ponieważ dały one poczucie dobrze wykonanej pracy i zadowolenie, zarówno uczestnikom, jak pracującym z nimi pedagogom.   
Pozostaje nam już tylko wręczyć uczestnikom grupy młodszej dyplomy podsumowujące projekt, na które w pełni sobie zapracowali i życzyć im wielu dalszych sukcesów w nauce.

Artykuł przygotowany został na podstawie spostrzeżeń i opinii prowadzących zajęcia kompensacyjne.

Joanna Taramina

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS