PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Wersja do druku

Skład Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Prezydium Rady:
1.    Violetta Porowska – Wicewojewoda Opolski – przewodnicząca,
2.    Dariusz Medoliński – Wojewódzki Komendant OHP w Opolu – zastępca przewodniczącego,
3.    Łukasz Kubica – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu – sekretarz,

Członkowie:
4.    Katarzyna Czochara – Poseł na Sejm RP
5.    Bartłomiej Stawiarski – Poseł na Sejm RP,
6.    Arkadiusz Szymański – doradca Wojewody Opolskiego,
7.    Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty,
8.    Roland Fabianek – Wicestarosta Oleski,
9.    Renata Cygan – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,
10.    Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz – Dyrektor Biura Izby Rzemieślniczej,
11.    Elżbieta Gabryś – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku,
12.    Zbigniew Juzak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie,
13.    Krzysztof Chudzicki -  Radny Powiatu Olesno,
14.    Karol Stróżyk – Dyrektor Personalny  Neapco Europe Sp. z o.o. w Praszce,
15.    Stanisław Kubat - Społeczny Inspektor Pracy,
16.    dr hab. Agata Zagórowska – Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno – Ekonomicznej Uniwersytetu Opolskiego,
17.    prof. dr hab. Zenon Jasiński - Instytut  Nauk Pedagogicznych UO,
18.    dr hab. Edward Nycz – Dyrektor Instytut Nauk Pedagogicznych UO,
19.    Tomasz Kubicki - Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie,
20.    Tomasz Cichoń – Radio Opole,
21.    Witold Apolinarski – Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji KWP
w Opolu,
22.    Wojciech Goleński - Asystent w Zakładzie Ekonomii i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego,
23.    Jarosław Staniszewski – duszpasterz OWK OHP,
24.    Barbara Zając – Wójt Gminy  Pokój,

Opole, 24.04.2017 r.

Rada Programowa Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest organem opiniodawczo-doradczym powołanym do programowego wsparcia oraz pomocy w merytorycznej działalności i funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa opolskiego.
Rada Programowa Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jako społeczny organ opiniodawczy udzielający pomocy merytorycznej w podejmowaniu przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP  i podległe jednostki organizacyjne OHP działań wychowawczych, profilaktyczno-resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży jest ważnym ogniwem w procesie zarządzania jednostką. Organ skupia w swojej strukturze  przedstawicieli instytucji rynku pracy, policji, wymiaru sprawiedliwości, kuratorium oświaty i instytucji oświatowych i innych. W posiedzeniach Rady Programowej OHP często biorą udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego, kierownictwo szkół, w których kształci się młodzież OHP oraz kuratorzy sądowi.


Zakres działania Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

  • Opiniowanie programów działania OWK OHP i podległych jej jednostek organizacyjnych;
  • Doradztwo w sprawach kształcenia, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży zrzeszonej w OHP oraz przeciwdziałaniu bezrobociu;
  • Pomoc merytoryczno-organizacyjna w prowadzonych działaniach OWK OHP i podległych jednostek organizacyjnych;
  • Wspieranie i promocja działalności OHP w poszczególnych środowiskach województwa opolskiego.

Formy działania Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

  • Posiedzenia Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP 2 razy w roku zwołuje Komendant OWK OHP na wniosek jej przewodniczącego;
  • Ukonstytuowania Rady i wybór jej przewodniczącego dokonuje się na posiedzeniu inauguracyjnym;
  • Wybory przewodniczącego Rady oraz uchwały i wnioski podejmuje się zwykłą większością głosów obecnych członków Rady.Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS