PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Wersja do druku

Rekrutacja do OHP

REKRUTACJA DO JEDNOSTEK OWK OHP NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Ogólne warunki kwalifikacji kandydatów na uczestników OHP


Uczestnictwo młodzieży w OHP oparte jest na zasadzie dobrowolności.


1. Do jednostek organizacyjnych Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Opolu przyjmowana jest młodzież, która ukończyła 15 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i nie ukończyła 18 roku życia. W kręgu naszego zainteresowania znajduje się przede wszystkim młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, niedostosowana społecznie, wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego.

Do tej grupy młodzieży skierowana jest działalność OHP obejmująca: kształcenie ogólne i zawodowe, wychowanie, socjalizację, profilaktykę, także działania o charakterze kulturalno-oświatowym i rekreacyjno-sportowym.

2. Do jednostek organizacyjnych OHP a szczególnie do jednostek z zakwaterowaniem rekrutowana jest młodzież najbardziej potrzebująca wsparcia ze strony państwa.

Przyjęcie młodzieży do jednostki OHP z zakwaterowaniem może nastąpić na wniosek zainteresowanego. Gdy kandydat nie ukończył 18 roku życia niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Pobyt w jednostce z zakwaterowaniem OHP jest bezpłatny.

3. Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do jednostek OWK OHP:    

  • Podanie (zgłoszenie) do OHP
  • kwestionariusz osobowy
  • ostatnie świadectwo szkolne,
  • 3 fotografie legitymacyjne,
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (w przypadku kandydata młodocianego)
  • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe),
  • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej - w przypadku uczestnika uzupełniającego kształcenie ogólne w gimnazjum,
  • opinia pedagoga szkoły w przypadkach kandydata młodocianego nie posiadającego ukończonego gimnazjum,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.4. Uczestnik może być przyjęty do jednostki po spełnieniu następujących warunków:

- Zadeklarowanie woli pobytu w jednostce organizacyjnej
- Złożenia niezbędnych dokumentów ( patrz pkt. 3)
- Zadeklarowania kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego
- Zawarcie indywidualnej umowy  o pracę w celu przygotowania zawodowego.
- Dobrowolne zobowiązanie się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu jednostki

Uczestnicy OHP w zależności od wieku i posiadanego wykształcenia mogą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w następujących, prawem dopuszczonych typach szkół, umożliwiających równocześnie zdobycie przygotowania zawodowego:

Szkoła Podstawowa dla dorosłych:

Kryteria naboru-ukończone 15 lat, ukończona szkoła podstawowa, opóźnienie szkolne oraz opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Gimnazjum dla dorosłych:

Kryteria naboru-ukończone 15 lat, ukończona szkoła podstawowa, opóźnienie szkolne oraz opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zasadnicza szkoła zawodowa

Kryteria naboru - w przypadku zasadniczych szkól zawodowych dla młodzieży - ukończone 15 lat; ukończone gimnazjum.

Szkolenie zawodowe w formie kursowej:

Przeznaczone jest zarówno dla uczestników jak i dla absolwentów OHP oraz młodzieży korzystającej z usług jednostek rynku pracy Ochotniczych Hufców Pracy. Szkolenia realizowane są przez specjalistyczne jednostki OHP (OSZ i ROSZM) bądź przez  instytucje posiadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń.

Taka organizacja kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników OHP powinna przynieść efekty w postaci pomyślnie zakończonego procesu uzupełniania wykształcenia (udokumentowanego świadectwem szkolnym) oraz przygotowania zawodowego (udokumentowanego pomyślnie zdanym egzaminem na tytuł kwalifikacyjny lub kończącym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy).

Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych dokonuje powołana przez Komendanta lub Kierownika jednostki Komisja Rekrutacyjna.

Szczegółowych informacji udzielają kierownicy jednostek organizacyjnych oraz w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP – Zespół ds. kształcenia i wychowania tel. 77 456-00-3377 456-00-33.OFERTA EDUKACYJNA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH OWK OHPOśrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 41, tel. 34 358-46-23

Ośrodek prowadzi szkolenie w zawodach: ślusarz, kucharz, stolarz, murarz-tynkarz. Ośrodek posiada internat.

<<Ulotka>>


Hufiec Pracy w Kędzierzynie Koźlu

47-225 Kędzierzyn Koźle, ul.Mostowa 7 , tel. 77 472-39-8577 472-39-85

Będąc uczestnikiem hufca uzyskasz przygotowanie zawodowe:
- gimnazjum: Kucharz, piekarz, cukiernik, ślusarz, murarz-tynkarz, monter izolacji budowlanych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
- szkoła zawodowa: kucharz, fotograf, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, stolarz, piekarz.

<<Ulotka>>


Hufiec Pracy w Nysie

48-300 Nysa, ul. Słowiańska 15a, tel. 77 409-33-2577 409-33-25

Będąc uczestnikiem hufca uzyskasz przygotowanie zawodowe: cukiernik, dekarz, blacharz samochodowy, ślusarz, elektryk, wędliniarz, stolarz, piekarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik poj. samoch., kucharz, sprzedawca oraz kwalifikacje zawodowe po ukończonym Kursie Kwalifikacyjnym Zawodowym. Hufiec tylko dla osób dochodzących.

<<Ulotka>>


Hufiec Pracy w Opolu

45-761 Opole, ul. Niemodlińska 40,   tel. 77 453-66-0077 453-66-00.

Będąc uczestnikiem hufca uzyskasz przygotowanie zawodowe: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, ślusarz, stolarz, betoniarz-zbrojarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik, sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, wędliniarz, fryzjer, introligator, tapicer, mechanik-operator maszyn i urządzeń rolniczych i wielu innych. Hufiec tylko dla osób dochodzących.

<<Informacja>>

<<Ulotka cz. 1>>

<<Ulotka cz. 2>>


Środowiskowy Hufiec Pracy w Dąbrówce Dolnej

46-034 Pokój, ul. Szkolna 5, tel. 77 469-80-2277 469-80-22

Będąc uczestnikiem hufca uzyskasz przygotowanie zawodowe: sprzedawca, mechanik poj. samoch., stolarz, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Hufiec posiada internat.

<<Ulotka>>

<<Ulotka>>


Hufiec Pracy w Głubczycach

48-100 Głubczyce, ul. Kościuszki 24, tel. 77 485-26-78.

Będąc uczestnikiem hufca uzyskasz przygotowanie zawodowe: sprzedawca, kucharz, murarz-tynkarz, piekarz, cukiernik, stolarz, mechanik poj. samoch. Hufiec tylko dla osób dochodzących.

<<Ulotka>>


Środowiskowy Hufiec Pracy w Namysłowie

46-100 Namysłów ul. K. Pułaskiego 3 B, tel. 77 410-17-36

Będąc uczestnikiem hufca uzyskasz przygotowanie zawodowe: sprzedawca, kucharz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Hufiec posiada internat.

<<Ulotka str. 1>>

<<Ulotka str. 2>>Hufiec Pracy w Polanowicach

46-220 Byczyna, Polanowice 92, tel. 669 230 015

Będąc uczestnikiem hufca uzyskasz przygotowanie zawodowe:
- gimnazjum: Kucharz, piekarz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i pojazdów rolniczych, fryzjer, fotograf, sprzedawca;
- szkoła branżowa I stopnia:  mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer z elementami wizażu, kucharz, cukiernik, tapicer, stolarz;
Hufiec tylko dla osób dochodzących, ale z możliwością zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych.

<<Ulotka>>

<<Ulotka>>

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS