PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Wersja do druku

Współpraca międzynarodowa

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi działalność ustawową w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, w tym inicjuje oraz prowadzi międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży, traktowaną jako ważny czynnik edukacyjno-wychowawczy.

Inicjowana przez OWK OHP międzynarodowa wymiana młodzieży jest organizowana z udziałem funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów: Erasmus+, Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży (PNWM), Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Realizowane formy przedsięwzięć:

PO WER Kształcenie i  szkolenie zawodowe

więcej o programie

Program „Erasmus+ ”:

 • Mobilność edukacyjna - Akcja 1
 • Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk - Akcja 2
 • Wsparcie w reformowaniu polityk - Akcja 3
 • więcej o programie

Program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM):

 • organizacja praktyk zawodowych w Polsce i Niemczech
 • wymiana młodzieży dwu i trójstronna w kraju i za granicą

  Program Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży:

 • wspiera finansowo i merytorycznie realizację pomysłów młodych ludzi - dofinansowuje wymiany, seminaria, szkolenia i inne inicjatywy młodzieżowe.
 • więcej o programie


Inne:

 • pozyskiwanie grantów od instytucji samorządowych i osób zainteresowanych wsparciem w tym: sponsorów i pracodawców.
 • organizowanie wyjazdów młodzieży OHP do krajów UE
 • przyjmowanie młodzieży z krajów UE (staże, praktyki zawodowe)

Projekty wymiany międzynarodowej skierowane do młodzieży dają młodzieży możliwość poznania kultur innych krajów, ich tradycji oraz propagowania wiedzy o własnym kraju, sprzyjają znoszeniu barier językowych oraz stereotypów.

Głównym elementem charakteryzującym każdą wymianę młodzieży jest integracja oraz praca na rzecz społeczności lokalnych. Dzięki uczestnictwu w projektach nauki nieformalnej uczestnicy OHP nabywają kluczowe kompetencje, w tym kompetencje społeczne i obywatelskie, rozwijają inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętności porozumiewania się w języku obcym, a tym samym rozwijają umiejętności i zdolności interpersonalne, wzrasta ich motywacja i samoocena. Realizacja poszczególnych zadań projektowych wpływa korzystnie na poszerzenie horyzontów intelektualnych.

Kadra opiekuńczo-wychowawcza oraz młodzież uczestniczy też w szkoleniach, forach wymiany doświadczeń, wizytach przygotowawczych oraz giełdach partnerskich, umożliwiających poznanie nowych partnerów do ścisłej współpracy.

Projekty w trakcie realizacji

Projekty realizowane w latach:

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS