0000030958

"Przybliżamy wam rynek pracy" - dzięki wsparciu Unii Europejskiej Opolska Wojewódzka Komenda OHP zyskała możliwość dostosowania świadczonych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży usług do rosnących i zmieniających się potrzeb na lokalnym rynku pracy. Z szerokiej gamy zadań realizowanych przez uprawnione do tego podmioty tj. publiczne służby zatrudnienia, instytucje rynku pracy oraz agencje pośrednictwa pracy CEiPM prowadzi usługi z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Grupę docelową, do której kierowana była oferta stanowiła młodzież do 25 r. życia, mająca problemy w zaistnieniu na rynku pracy, doborze właściwej ścieżki edukacyjnej i rozwoju zawodowego. Dla tej grupy prowadzono kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, które są bezpłatne dla osób bezrobotnych. Młodzi ludzie mogli również skorzystać z pomocy wysoko wykwalifikowanej kadry doradców zawodowych i pośredników pracy. Doradcy pomagali zainteresowanym tego typu wsparciem osobom w wyborze szkoły oraz zawodu.

Pośrednicy pracy Młodzieżowego Biura Pracy i jego filii pozyskiwali oferty pracy dorywczej, sezonowej i krótkoterminowej z myślą o osobach uczących się, których możliwość podjęcia zatrudnienia warunkowana jest planem zajęć w szkole czy na uczelni. Firmy z, którymi współpracowaliśmy w tym zakresie oferują godne warunki pracy oraz uczciwe rozliczenie z młodym pracownikiem.

Od stycznia 2007r. Młodzieżowe Biura Pracy zyskały możliwość kierowania chętnych do pracy sezonowej oraz na staże zawodowe do krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała bilateralne umowy o zatrudnieniu. Umowy takie podpisano z Republiką Federalną Niemiec, Hiszpanią, Francją, Belgią, Szwajcarią i z Luksemburgiem. Wyjazd stażowe dają możliwość pozyskania kwalifikacji językowych, a praca sezonowa pomoże łagodzić negatywne skutki bezrobocia.

Niestety wśród poszukujących pracy i pracodawców znaczna liczba osób posiadała stereotypowy uproszczony wizerunek OHP, jako komercyjnej agencji zatrudnienia, która pobiera wysokie opłaty za świadczone usługi. Wielu poszukujących pracy posiadało ograniczony zasób wiadomości o działalności naszej jednostki. Dlatego też przygotowano szereg narzędzi, które pozwolili uczestnikom rynku pracy skorzystać w szerszym niż dotychczas zakresie z profesjonalnych usług świadczonych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OWK OHP:

Od 26. 02. 2007r. uruchomiono bezpłatną infolinię dla osób poszukujących pracy, gdzie można uzyskać informacje o ofertach pracy stałej, tymczasowej i krótkoterminowej w kraju. Pod bezpłatnym numerem telefonu udzielamy także informacji o aktualnych ofertach pracy sezonowej i staży zagranicznych. Oferty pracy, o których można uzyskać telefoniczną informację kierowane były zarówno do osób uczących się, bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

Koordynatorzy projektu rozdysponowali w środowiskach lokalnych materiały zawierające istotne informacje z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Przekazanoy w nich, w formie dostosowanej do wieku odbiorcy oraz jego pozycji na rynku pracy wiadomości przydatne przy poruszaniu się po rynku pracy.

Projekt zakładał także nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry doradców zawodowych i pośredników pracy. Wzięlią oni udział w szkoleniu z zakresu pośrednictwa pracy w kraju i za granicą oraz z zakresu innowacyjnej metody w poradnictwie zawodowym - miasteczku zainteresowań zawodowych.

Projekt pn. Przybliżamy wam rynek pracy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach dz 1.1 SPO RZL Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.