0000030958

W trzech jednostkach organizacyjnych Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Opolu (ŚHP w Opolu, ŚHP w Nysie, OSiW w Oleśnie) do końca listopada 2010 r. realizowany był projekt pod nazwą "Nasza przyszłość 2", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt adresowany był do młodzieży w wieku 15-18 lat wychowującej się w rodzinach pozostających z mocy orzeczenia sądu rodzinnego pod nadzorem kuratora rodzinnego z powodu jej niewydolności wychowawczej, pochodzącej z rodzin / środowisk problemowych, ubogich, niepełnych, wykazującej negatywizm szkolny, w tym: problemy z nauką, wchodzenie w konflikty z nauczycielami lub innymi uczniami, wagary itp. Celem głównym projektu było niwelowanie zaniedbań edukacyjnych, ułatwienie dostępu do usług rynku pracy oraz wzrost kompetencji społecznych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno - wychowawczego.


Projekt zakładał:
• wzrost poziomu kompetencji społecznych,
• podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zidentyfikowanych obszarach deficytowych,
• wzrost wiedzy na temat potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych,
• podniesienie poziomu aspiracji osobistych,
• nabycie umiejętności planowania kariery edukacyjno - zawodowej,
• nabycie wiedzy i umiejętności ułatwiających wejście i funkcjonowanie na rynku pracy,
• ukierunkowanie uczestników projektu na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i intelektualne,
• skorygowanie zaburzeń zachowania,
• obniżenie poziomu negatywizmu szkolnego.
W ramach projektu zaplanowane były następujące zadania:
1. Moduł edukacyjny:
- warsztaty motywacyjno - aktywizujące,
- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,
- kurs komputerowy.
2. Moduł socjoterapeutyczny:
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- indywidualne wsparcie psychologiczne.
3. Moduł zawodowy:
- zajęcia dotyczące planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
- indywidualne badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych.
4. Moduł rekreacyjno - edukacyjny:
- koła zainteresowań.
5. Specjalistyczna indywidualna opieka profilaktyczno - terapeutyczna:
- indywidualne konsultacje prowadzone przez psychologa,
- indywidualne konsultacje prowadzone przez terapeutę uzależnień,
- indywidualne konsultacje prowadzone przez specjalistę ds. interwencji kryzysowej,
- indywidualne konsultacje prowadzone przez prawnika.
6. Obóz socjoterapeutyczny podczas którego młodzież wzięła udział w:
- warsztatach integracyjnych,
- zajęciach socjoterapeutycznych,
- warsztatach rozwoju osobistego,
- warsztatach technik relaksacyjnych,
- zajęciach „Zachowania ryzykowne”,
- kursie pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zajęciach rekreacyjno - edukacyjnych.
7. Spotkanie podsumowujące połączone z ewaluacją projektu podczas którego młodzież wzięła udział w:
- zajęciach socjoterapeutycznych,
- zajęciach ewaluacyjnych,
- zajęciach rekreacyjnych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.