0000030958

Opolska Wojewódzka Komenda OHP była realizatorem projektu „Nasza przyszłość 3”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany był do młodzieży w wieku 15 - 17 lat, która wychowuje się w rodzinach dysfunkcjonalnych, ubogich, niepełnych lub czasowo rozdzielonych, środowiskach problemowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupę docelową stanowi młodzież, której rodzina lub nieletni objęta jest nadzorem kuratorów sądowych (rodzinnych i społecznych) lub korzysta ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej, a ponadto ma problemy z nauką.

Projekt zakładał wzrost poziomu kompetencji społecznych uczestników ułatwiających integrację społeczną oraz lepsze funkcjonowanie emocjonalne i intelektualne oraz wzrost wiedzy na temat potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych. Beneficjenci nabędą umiejętności ułatwiające wejście i funkcjonowanie na rynku pracy oraz wzmocnią zdolności do kontynuowania edukacji.

Projekt przewidywał: obóz edukacyjno - wychowawczy - Letnia Akademia Rozwoju, zajęcia wyrównawcze, wycieczki, koła zainteresowań, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym.

Zajęcia prowadzone były przez wychowawców, nauczycieli, doradców zawodowych, trenerów warsztatów posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe i zapewniający fachową opiekę młodzieży uczestniczącej w projekcie.