0000030958

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizowaław okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 maja 2013 r. na terenie Środowiskowego Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. projekt systemowy „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu wsparciem objętych zostało 15 uczestników OHP.

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży w wieku 16 – 20 lat oraz ułatwienie dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności, poprzez:

1. Nabycie bądź podwyższenie zawodowych kwalifikacji i umiejętności, umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy.
2. Uzyskanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
3. Nabycie lub podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem obcym.

W ramach projektu młodzież otrzymała wsparcie w postaci:

1. Modułu aktywizująco-doradczego – wszyscy uczestnicy przejdą cykl warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych dotyczący planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz preorientacji zawodowej.
2. Modułu zawodowego – w celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w postaci szkoleń specjalistycznych oraz praktyk zawodowych. Zajęcia maja przyczynić się do poprawy sytuacji uczestników projektu na rynku pracy.
3. Modułu językowego – wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w kursach językowych. Każdy z beneficjentów będzie miał do wyboru naukę jednego z języków UE, w którym kształcił się dotychczas.

Dodatkowo, w ramach projektu zorganizowane były lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych, będące rodzajem konkursu zawodowego. W sprawdzianach udział wzięli wszyscy beneficjenci projektu. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach związanych z zawodem, w którego uczą się na co dzień. Laureaci rywalizacji w poszczególnych zawodach wezmą udział w Centralnym Sprawdzianie Umiejętności.

Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem opiekuńczo-wychowawczym oraz wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia w trakcie zajęć oraz dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia.