Środowiskowe Hufce Pracy i Hufce Pracy są placówkami o szerokim profilu działań opiekuńczo wychowawczych zapewniającymi młodzieży:

Punkty Pośrednictwa Pracy (PPP) są formą organizacyjną w strukturze OHP, funkcjonującą w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „OHP jako realizator usług rynku pracy”, mającą na celu rozwój usług pośrednictwa pracy dla młodzieży w wymiarze lokalnym.

MCK kierują swe usługi do młodzieży z lokalnych środowisk chcącej skorzystać z usług doradców zawodowych oraz zasobów informacji edukacyjno-zawodowej, a także do uczestników oraz absolwentów OHP. Charakter tworzonej sieci Młodzieżowych Centrów Kariery uwzględnia potrzeby lokalnych społeczności oraz nowe uwarunkowania wynikające z tendencji europejskiego poradnictwa zawodowego.

Ośrodki Szkolenia i Wychowania zapewniają przede wszystkim warunki do nauki i zdobycia kwalifikacji zawodowych. Prowadzą działalność wychowawczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną; współpracują z instytucjami środowiska lokalnego oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników w procesie wychowania oraz organizowania życia kulturalnego i sportowego.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej może przyjechać do dowolnej szkoły, instytucji, gminy czy miasta na terenie województwa, aby zorganizować zajęcia i konsultacje oraz udostępnić posiadane zasoby informacyjne.