Skład Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Prezydium Rady:


Wicewojewoda Opolski – przewodniczący


Wojewódzki Komendant OHP w Opolu – zastępca przewodniczącego


Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu – sekretarz

 


Opole, 24.04.2017 r.

Rada Programowa Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest organem opiniodawczo-doradczym powołanym do programowego wsparcia oraz pomocy w merytorycznej działalności i funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa opolskiego.
Rada Programowa Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jako społeczny organ opiniodawczy udzielający pomocy merytorycznej w podejmowaniu przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP  i podległe jednostki organizacyjne OHP działań wychowawczych, profilaktyczno-resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży jest ważnym ogniwem w procesie zarządzania jednostką. Organ skupia w swojej strukturze  przedstawicieli instytucji rynku pracy, policji, wymiaru sprawiedliwości, kuratorium oświaty i instytucji oświatowych i innych. W posiedzeniach Rady Programowej OHP często biorą udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego, kierownictwo szkół, w których kształci się młodzież OHP oraz kuratorzy sądowi.


Zakres działania Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

- Opiniowanie programów działania OWK OHP i podległych jej jednostek organizacyjnych;
- Doradztwo w sprawach kształcenia, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży zrzeszonej w OHP oraz przeciwdziałaniu bezrobociu;
- Pomoc merytoryczno-organizacyjna w prowadzonych działaniach OWK OHP i podległych jednostek organizacyjnych;
- Wspieranie i promocja działalności OHP w poszczególnych środowiskach województwa opolskiego.


Formy działania Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

- Posiedzenia Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP 2 razy w roku zwołuje Komendant OWK OHP na wniosek jej przewodniczącego;
- Ukonstytuowania Rady i wybór jej przewodniczącego dokonuje się na posiedzeniu inauguracyjnym;
- Wybory przewodniczącego Rady oraz uchwały i wnioski podejmuje się zwykłą większością głosów obecnych członków Rady.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nadała Ochotniczym Hufcom Pracy status instytucji rynku pracy. OHP świadczą usługi w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, realizując następujące zadania:

1. Powadzenie pośrednictwa pracy.

2. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy.

3. Prowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Oferta adresowana jest do młodzieży do 25 roku życia.

Wymienione usługi realizowane są systemowo w różnych (pod względem zadaniowym i funkcjonalnym) jednostkach organizacyjnych rynku pracy działających pod nadzorem Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. 

W ostatnich latach OHP wdrożyły nowoczesny, zintegrowany i ciągle usprawniany system poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych. Oferta programowa w tym zakresie jest systematycznie uaktualniana i unowocześniana, a jej standardy jakościowe i ilościowe są na bieżąco monitorowane.

Informacje o przetargach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej OWK w zakładce Zamówienia publiczne.

Wolontariat działa w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2010r).

Wolontariusz to osoba która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje prace. Wolontariusz nie jest jednak pracownikiem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Jeśli wolontariusz wykonuje zajęcie, które zgodnie z prawem wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i spełnienia odpowiednich wymagań, powinien posiadać te kwalifikacje i spełniać te wymagania.


Jak stać się wolontariuszem?

Wolontariuszem staje się poprzez zawarcie z daną organizacją pisemnego porozumienia. W jego treści muszą być zawarte następujące elementy:

 • zakres, sposób i czas wykonywanych przez Ciebie zadań;
 • informacja o możliwości wcześniejszego rozwiązania porozumienia.

Porozumienie dotyczące okresu krótszego niż 3 miesiące może być zawarte w formie ustnej. Jednak – jeśli tego zażądasz – organizacja dla której będziesz pracować, musi potwierdzić treść porozumienia, czyli wydać pisemną informację o jego warunkach.

Organizacja musi wydać zaświadczenie o wykonaniu pracy jeśli tego zażąda wolontariusz. Nie musi wydać opinii o działaniach – można jednak o to poprosić.


Zalety wolontariatu:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego;

 • zdobycie wiedzy;

 • nabycie nowych umiejętności;

 • aktywna forma spędzenia czasu wolnego;

 • szansa na pomoc innym;

 • rozwój zainteresowań;

 • uznanie ze strony innych.


Formy wolontariatu w OHP:

 1. wsparcie przez wolontariusza realizacji wybranych działań z zakresu rynku pracy – na przykład przy realizacji różnego rodzaju imprez czy targów pracy;
 2. pomoc wolontariuszy przy wybranych działaniach w ramach realizowanych programów na rzecz zapobiegania bezrobociu wśród młodzieży.
Prowadzenie przez wolontariuszy zajęć dla młodzieży w takich dziedzinach wiedzy, w których umiejętności mogą być przydatne jako atut do uzyskania zatrudnienia.

W ramach wolontariatu – wolontariusze mogą:

 • opiekować się, pomagać dzieciom zdrowym, niepełnosprawnym (zabawa, spacery, pomoc w odrabianiu lekcji, rozmowa);
 • pracować w świetlicach środowiskowych;
 • brać udział w akcjach charytatywnych;
 • koordynować projekty;
 • wykonywać inne zadania.

W Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP funkcjonuje Zespół Rozwoju Zawodowego.

 

 Zakres działalności :

 • prowadzenie na terenie województwa opolskiego szkoleń umożliwiających młodzieży nabycie, zmianę lub podwyższanie kompetencji zawodowych;
 • współpraca z pozostałymi jednostkami OWK OHP i innymi instytucjami w zakresie pomocy młodzieży w uzyskaniu zawodu, podwyższaniu kompetencji zawodowych  oraz przygotowaniu do uczestnictwa w  lokalnym rynku pracy;
 • prowadzenie szkoleń na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00046/2011;
 • cykliczne badania oczekiwań edukacyjnych i zawodowych słuchaczy i dostosowuje do nich swoją ofertę szkolną tak, aby absolwenci stali się konkurencyjni na rynku pracy.

Celem działalności jest tworzenie dla młodych osób - a w szczególności młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentów oraz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy - możliwości zdobycia, podnoszenia, doskonalenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

 

 • Kierownik zespołu rozwoju zawodowego

         Celina Szymik

 • Specjalista ds. rozwoju zawodowego

         Małgorzata Błażejowska - Baklarz

 

Kontakt

tel. 77 456 00 42

email:

 

 

 

 

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Przeznaczone jest dla osób w wieku 15-18 lat, które z różnych przyczyn chcą lub muszą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc go z pracą zarobkową. Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne – oznacza to, że nie pobieramy żadnych opłat.

Uczestnik OHP odbywa kształcenie ogólne realizując obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe, aby zdobyć konkretny zawód. Ucząc się pracuje, a za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie.
Młodzież, która zgłasza się do OHP uczy się w szkołach publicznych podległych władzom samorządowym. Ochotnicze Hufce Pracy nie są organem prowadzącym szkoły, a wspomagającym system oświaty.

W zależności od wieku i posiadanego wykształcenia nauka odbywa się w dopuszczonych prawem typach szkół:
1) szkole podstawowej w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej);
2) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową).

Odbywa się w warsztatach szkoleniowych OHP lub u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników, przedsiębiorców). W zależności od typu szkoły, w której uczestnik realizuje kształcenie ogólne, podejmuje jednocześnie jedną z dwóch form przygotowania zawodowego:

1) przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które jest przeznaczone dla młodzieży uczęszczającej do klasy VII i VIII szkoły podstawowej; udział w tej formie edukacji zawodowej prowadzi do zdobycia umiejętności stanowiących część wymagań kwalifikacyjnych dla wybranego przez uczestnika zawodu i trwa do ukończenia przez niego szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż 22 miesiące;

2) nauka zawodu, która jest przeznaczona dla młodzieży posiadającej ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, uczącej się w trzyletniej branżowej szkole I stopnia lub uczestniczącej w kursach; udział w takiej formie edukacji zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze i prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowania do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika; nauka zawodu trwa 3 lata.