Skład Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Prezydium Rady:


Wicewojewoda Opolski – przewodniczący


Wojewódzki Komendant OHP w Opolu – zastępca przewodniczącego


Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu – sekretarz

 


Opole, 24.04.2017 r.

Rada Programowa Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest organem opiniodawczo-doradczym powołanym do programowego wsparcia oraz pomocy w merytorycznej działalności i funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa opolskiego.
Rada Programowa Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jako społeczny organ opiniodawczy udzielający pomocy merytorycznej w podejmowaniu przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP  i podległe jednostki organizacyjne OHP działań wychowawczych, profilaktyczno-resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży jest ważnym ogniwem w procesie zarządzania jednostką. Organ skupia w swojej strukturze  przedstawicieli instytucji rynku pracy, policji, wymiaru sprawiedliwości, kuratorium oświaty i instytucji oświatowych i innych. W posiedzeniach Rady Programowej OHP często biorą udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego, kierownictwo szkół, w których kształci się młodzież OHP oraz kuratorzy sądowi.


Zakres działania Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

- Opiniowanie programów działania OWK OHP i podległych jej jednostek organizacyjnych;
- Doradztwo w sprawach kształcenia, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży zrzeszonej w OHP oraz przeciwdziałaniu bezrobociu;
- Pomoc merytoryczno-organizacyjna w prowadzonych działaniach OWK OHP i podległych jednostek organizacyjnych;
- Wspieranie i promocja działalności OHP w poszczególnych środowiskach województwa opolskiego.


Formy działania Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

- Posiedzenia Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP 2 razy w roku zwołuje Komendant OWK OHP na wniosek jej przewodniczącego;
- Ukonstytuowania Rady i wybór jej przewodniczącego dokonuje się na posiedzeniu inauguracyjnym;
- Wybory przewodniczącego Rady oraz uchwały i wnioski podejmuje się zwykłą większością głosów obecnych członków Rady.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nadała Ochotniczym Hufcom Pracy status instytucji rynku pracy. OHP świadczą usługi w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, realizując następujące zadania:

1. Powadzenie pośrednictwa pracy.

2. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy.

3. Prowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Oferta adresowana jest do młodzieży do 25 roku życia.

Wymienione usługi realizowane są systemowo w różnych (pod względem zadaniowym i funkcjonalnym) jednostkach organizacyjnych rynku pracy działających pod nadzorem Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. 

W ostatnich latach OHP wdrożyły nowoczesny, zintegrowany i ciągle usprawniany system poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych. Oferta programowa w tym zakresie jest systematycznie uaktualniana i unowocześniana, a jej standardy jakościowe i ilościowe są na bieżąco monitorowane.

Wolontariat działa w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2010r).

Wolontariusz to osoba która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje prace. Wolontariusz nie jest jednak pracownikiem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Jeśli wolontariusz wykonuje zajęcie, które zgodnie z prawem wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i spełnienia odpowiednich wymagań, powinien posiadać te kwalifikacje i spełniać te wymagania.


Jak stać się wolontariuszem?

Wolontariuszem staje się poprzez zawarcie z daną organizacją pisemnego porozumienia. W jego treści muszą być zawarte następujące elementy:

 • zakres, sposób i czas wykonywanych przez Ciebie zadań;
 • informacja o możliwości wcześniejszego rozwiązania porozumienia.

Porozumienie dotyczące okresu krótszego niż 3 miesiące może być zawarte w formie ustnej. Jednak – jeśli tego zażądasz – organizacja dla której będziesz pracować, musi potwierdzić treść porozumienia, czyli wydać pisemną informację o jego warunkach.

Organizacja musi wydać zaświadczenie o wykonaniu pracy jeśli tego zażąda wolontariusz. Nie musi wydać opinii o działaniach – można jednak o to poprosić.


Zalety wolontariatu:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego;

 • zdobycie wiedzy;

 • nabycie nowych umiejętności;

 • aktywna forma spędzenia czasu wolnego;

 • szansa na pomoc innym;

 • rozwój zainteresowań;

 • uznanie ze strony innych.


Formy wolontariatu w OHP:

 1. wsparcie przez wolontariusza realizacji wybranych działań z zakresu rynku pracy – na przykład przy realizacji różnego rodzaju imprez czy targów pracy;
 2. pomoc wolontariuszy przy wybranych działaniach w ramach realizowanych programów na rzecz zapobiegania bezrobociu wśród młodzieży.
Prowadzenie przez wolontariuszy zajęć dla młodzieży w takich dziedzinach wiedzy, w których umiejętności mogą być przydatne jako atut do uzyskania zatrudnienia.

W ramach wolontariatu – wolontariusze mogą:

 • opiekować się, pomagać dzieciom zdrowym, niepełnosprawnym (zabawa, spacery, pomoc w odrabianiu lekcji, rozmowa);
 • pracować w świetlicach środowiskowych;
 • brać udział w akcjach charytatywnych;
 • koordynować projekty;
 • wykonywać inne zadania.

Informacje o przetargach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej OWK w zakładce Zamówienia publiczne.

W Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP funkcjonują  jednostki szkoleniowe:


Zakres działalności jednostek:

Strona chwilowo w budowie za niedogodności przepraszamy !