FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1 1

 

Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują w 2019 r. realizację dwóch projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Do tej pory w ramach obu projektów udzielono wsparcia 2800 osobom.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jest realizowany w sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin zakończenia projektów: 31 grudnia 2019 r.

Celem projektów jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – (not in employment, education or training).

Projekt zakłada umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.

Projekt przewidują również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Młodzież biorąca udział w projekcie uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

W ramach projektu w 2019 r. młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).
warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny.

W 2019 r. projekty są realizowane w ponad 140 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju, w tym m.in. w centrach edukacji i pracy młodzieży, centrach kształcenia i wychowania, młodzieżowych centrach kariery, punktach pośrednictwa pracy, ośrodkach szkolenia zawodowego, środowiskowych hufcach pracy, hufcach pracy, ośrodkach szkolenia i wychowania. Przewidywana liczba uczestników obu projektów to 1600 osób.

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona jest na terenie województwa opolskiego przez następujące jednostki terenowe:

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku – 10 miejsc
(46-200 Kluczbork, Rynek 1 (I p. Lok.10))
Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku – 10 miejsc
(48-200 Prudnik, Klasztorna 4)
Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie – 10 miejsc
(48-200 Nysa, Słowiańska 15a)
Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu – 10 miejsc
(47-223 Kędzierzyn-Koźle, Mostowa 7)

Łącznie: 40 osób w grupach 10-osobowych

Koordynator wojewódzki projektu:
Kinga Kucharska


tel. (77) 456 00 45

Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”: 18 150 165,38 zł

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - kwiecień 2019

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - maj 2019

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - czerwiec 2019 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - lipiec 2019  

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - sierpień 2019  

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - wrzesień 2019

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - październik 2019