Podstawa prawna:

1. Refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego Ochotnicze Hufce Pracy realizują na podstawie:1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -  (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001; ze zm.);
2. Kodeksu pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (Tj. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zmianami);
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r., poz. 865);
4. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z ze zmianami);
5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zmianami);
6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie   przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, r., poz. 278; ze zmianami);
7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626, ze zmianami).