Ogólne kryteria przyjęcia uczestnika:

1. Do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP przyjmowana jest młodzież z terenu całego kraju, w zależności od potrzeb indywidualnych kandydatów oraz typu jednostek OHP oferujących określone oferty wsparcia edukacyjnego.

2. Postępowanie rekrutacyjne względem kandydata rozpoczyna się w oparciu o indywidualne zgłoszenie, bądź wniosek lub opinię wydaną przez: pedagoga szkolnego; poradnię psychologiczno-pedagogiczną; rodziców lub opiekunów prawnych; pracowników pomocy społecznej; policję; sąd.

3. Podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do OHP jest co do zasady:

 • ukończone minimum 15 lat życia i nieukończony 18 rok życia;
 • młodzież, która nie ukończyła 15. roku życia, może być rekrutowana wyłącznie w przypadkach określonych w art. 191 §21-27 Kodeksu pracy, kiedy prawo dopuszcza wyjątkowo zatrudnianie tych młodych osób w celu przygotowania zawodowego.
 • osoby, które w bieżącym roku ukończyły szkołę podstawową i 18. rok życia mogą być rekrutowane do OHP w celu realizacji nauki zawodu.
 • trudna sytuacja życiowa spowodowana np.:
  • niepowodzeniami szkolnymi, opóźnieniem w nauce, niespełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
  • trudną sytuacją materialną;
  • pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej bezrobociem, symptomami przemocy;
  • sieroctwem naturalnym lub społecznym.

4. Przyjmowanie młodzieży do jednostek organizacyjnych OHP odbywa się w terminach przyjęć do odpowiednich typów szkół.

Zasady i kryteria rekrutacji:

Ogólne zasady rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP:

 • uczestnictwo młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy jest dobrowolne
  i nieodpłatne;
 • grupą docelową działań rekrutacyjnych OHP jest młodzież zagrożona marginalizacją lub wykluczeniem społecznym, która z powodu różnego rodzaju uwarunkowań ma ograniczone możliwości na płynne przejście przez system edukacji i wejście na rynek pracy;
 • przyjęcia uczestników odbywają się na okres realizacji nauki w szkole lub przygotowania zawodowego w formach pozaszkolnych;
 • kandydaci na uczestników OHP mogą ubiegać się o przyjęcie do ośrodka stacjonarnego (zapewniającego zakwaterowanie i całodobową opiekę wychowawczą) lub jednostki niestacjonarnej;
 • młodzież przyjmowana jest z terenu całego kraju, w zależności od potrzeb indywidualnych kandydatów oraz oferty jednostek OHP;
 • przyjęcie młodzieży może nastąpić na wniosek rodziców/opiekunów prawnych
  i rozpoczyna się w oparciu o indywidualne zgłoszenie bądź wniosek lub opinię wydaną przez: pedagoga szkolnego, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, pracowników pomocy społecznej, policję, sąd;
 • rekrutowanej młodzieży oferowane jest wsparcie edukacyjno-wychowawcze jednostek OHP w zakresie kształcenia w formach zgodnych z ustrojem szkolnym określonych przepisami prawa oświatowego;
 • w przypadku, gdy u kandydata do OHP stwierdza się potrzebę objęcia
  go pogłębionymi oddziaływaniami psychologiczno-pedagogicznymi
  i wychowawczymi, każdorazowo winien on być kierowany do stacjonarnych ośrodków szkolenia i wychowania lub centrów kształcenia i wychowania.

Kryteria kwalifikacji uczestników na miejsca stacjonarne (z zakwaterowaniem obowiązują dodatkowo oprócz ww. ogólnych kryteriów):

 • W procesie kwalifikacji uczestników do jednostek na miejsca stacjonarne należy przyjąć zasadę, iż pierwszeństwo w przyjęciu do jednostki z zakwaterowaniem mają kandydaci o najtrudniejszej sytuacji materialnej.
 • Do jednostek z zakwaterowaniem rekrutowana jest młodzież, która posiada miejsce zamieszkania odległe od jednostki stacjonarnej na tyle, iż w sposób znaczący utrudnia lub całkowicie uniemożliwia codzienny dojazd uczestnika na zajęcia szkolne lub do pracy.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne przy przyjęciu uczestnika OHP:

 • Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (stanowi deklarację uczestnictwa w OHP, zawiera informacje o kandydacie).
 • Świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez kandydata.
 • Dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym – dopuszcza się np. zaświadczenie ze szkoły, wydruk z dziennika elektronicznego.
 • Fotografia legitymacyjna (aktualna) - 1 sztuka.
 • Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (sporządzona na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych, zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży, dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w szkole podstawowej dla dorosłych).
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów do jednostek na miejsca z zakwaterowaniem).
 • Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych – niewymagana, ale pożądana w celu wzmocnienia diagnozy i przygotowania indywidualnego toku pracy z uczestnikiem.
 • Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego OHP, który przeprowadził rozmowę z kandydatem (załącznik).
 • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe).
 • Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu.

 

UWAGA:

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, dopuszczalne są różne sposoby przyjmowania wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (np. skan, zdjęcie, plik elektroniczny w jednym z popularnych edytorów, wersja papierowa). Jednakże dostarczenie dokumentu zawierającego wymagany podpis potwierdzający zgodę odpowiednich osób na uczestnictwo w OHP winno nastąpić przed objęciem przez OHP opieki edukacyjno-wychowawczej.

 

Logo OHP Zarządz KG.BKS.021.48.2019

 

Opolska Wojewódzka Komenda OHP dysponuje następującymi jednostkami:

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Oleśnie

osiw

Dane teleadresowe

46-300 Olesno
ul. Wielkie Przedmieście 41
tel: 34 358 46 52
e-mail:

 

Prezentacja jednostki:

https://youtu.be/Pvbm71wAk8w

 

 zał._-_KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_OLESNO.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_OLESNO.docx

 

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Namysłowie

Obraz1

Dane teleadresowe

46-100 Namysłów
ul. Pułaskiego 3 B
tel: 77 410 17 36
e-mail: ">

Prezentacja jednostki: https://youtu.be/zNq3GpGfKZg

zał._-_KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_NAMYSŁÓW.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich-_-NAMYSŁÓW.docx

 

 

Hufiec Pracy w Opolu

HP Opole 22

Dane teleadresowe

45-761 Opole
ul. Niemodlińska 40
tel. 506 168 371
Fax 77 453 66 00
e-mail:

Prezentacja jednostki: https://youtu.be/Z9bgvtBVSZU

zał._-_KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_OPOLE.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_infromacyjna_dla_nieletnich_-_OPOLE.docx

 

 

Hufiec Pracy w Nysie

8 4 HP Nysa

Dane teleadresowe

48-300 Nysa
ul. Słowiańska 15a
Tel. 77 / 409 33 25
e-mail:

 Prezentacja jednostki:

https://youtu.be/uEAUSg2W_Lc

zał._-_KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_NYSA.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_NYSA.docx

 

 

Hufiec Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Hufiec Pracy Kędzierzyn Koźle

Dane teleadresowe
47-223 Kędzierzyn-Koźle
ul. Mostowa 7
tel. 77/ 481 37 06
77/ 403 68 21

e-mail: 

Prezentacja jednostki: https://youtu.be/GW3Pn_zAZDU

zał._-_KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_infromacyjna_dla_dorosłych-_Kędzierzyn-Koźle.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_Kędzierzyn-Koźle.docx

 

 

Hufiec Pracy w Głubczycach

AnyConv.com HP Głubczyce

 

Dane teleadresowe
48-100 Głubczyce
ul. Aleja Śląska 1
tel: 669 230 013

e-mail:

 Prezentacja jednostki:

https://youtu.be/mIlHPuFkG_c

zał._-_KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_GŁUBCZYCE.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_GŁUBCZYCE.docx

 

 

Hufiec Pracy w Byczynie

Zdjęcie budynku HP BYCZYNA

Dane teleadresowe
46-220 Byczyna
ul. Borkowska 3
tel: 669 230 015
e-mail:

Prezentacja jednostki: https://youtu.be/cJ0i2GIIGt8

 

zał._-_KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_BYCZYNA.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_BYCZYNA.docx

 

 

Hufiec Pracy w Brzegu

 1

Dane teleadresowe

49-300 Brzeg
ul. Kamienna 1
tel. 515 852 749
e-mail: ">

Prezentacja jednostki: https://youtu.be/rurtR47Htxg

zał._-_KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_BRZEG.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_BRZEG.docx

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania są udostępnione poniżej jak i również pod informacją o danej jednostce.

KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_BRZEG.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_BRZEG.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_BYCZYNA.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_BYCZYNA.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_GŁUBCZYCE.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_GŁUBCZYCE.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_infromacyjna_dla_dorosłych-_Kędzierzyn-Koźle.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_Kędzierzyn-Koźle.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_NAMYSŁÓW.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_NAMYSŁÓW.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_NYSA.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_NYSA.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_OLESNO.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_OLESNO.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_infromacyjna_dla_nieletnich_-_OPOLE.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_infromacyjna_dla_nieletnich_-_OPOLE.docx