Osoby do 25 roku życia stanowią prawie 20% wszystkich biernych zawodowo i charakteryzują się przede wszystkim najniższym poziomem wykształcenia, ponieważ ponad 65% z nich legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim ogólnokształcącym oraz gimnazjalnym i niższym. Brak odpowiednich kwalifikacji lub ich niedopasowanie do aktualnych wymogów zmieniającego się rynku pracy powiązane z brakiem doświadczenia zawodowego stawia młodzież w niekorzystnej sytuacji w wyścigu po pracę. Niezwykle ważnym jest podjęcie działań mających na celu ułatwienie tej grupie wiekowej wejście na rynek pracy, co pozwoli na uniknięcie wykluczenia społecznego spowodowanego brakiem aktywności zawodowej. Jednym z elementów mogących doprowadzić do zmiany sytuacji osób do 25 roku życia jest zdobycie dodatkowych uprawnień poprzez ukończenie szkoleń zawodowych.


W związku z powyższym Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie w miesiącu lipcu br. zorganizowało 5 szkoleń zawodowych w kierunkach wykazywanych jako zawody deficytowe, a także takie na które istnieje zainteresowanie ze strony pracodawców: „Magazynier-sprzedawca-operator wózków jezdniowych (kategoria II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej”, „Spedytor-operator wózków jezdniowych (kategoria II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej”, „Logistyk-operator wózków jezdniowych (kategoria II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej”, „Spawacz MAG (135) z modułem rysunku technicznego spawalniczego” oraz „Spawacz MAG (135) z modułem przedsiębiorczości”, które są zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy i gwarantują młodzieży podjęcie zatrudnienia po ich ukończeniu.
Powyższe szkolenia zbudowane z modułów oprócz zdobycia uprawnień spawacza i operatora urządzeń transportu bliskiego umożliwiają podjęcie pracy w różnych zawodach, jak np. magazynier, sprzedawca czy też logistyk oraz gwarantują zdobycie kwalifikacji wyższych niż powszechne na rynku – wiedza z rysunku technicznego spawalniczego przyczynia się do zmniejszania błędów wykonawczych, a co za tym idzie racjonalnego gospodarowania czasem.
Szkolenia zawodowe w Polsce to jeden z najtańszych instrumentów wspierających rozwój gospodarki opartej na wiedzy i wysokich kwalifikacjach oraz skutecznych w rozumieniu wpływu na zatrudnienie o czym może świadczyć fakt, że spośród 47 osób uczestniczących w 2017 roku w szkoleniach zorganizowanych przez MCK Namysłów aż 83% z nich podjęło pracę.

Ilona Różniecka

n11     n22

               Praktyczna nauka obsługi wózka jezdniowego                                      Zajęcia praktyczne w ramach kursu spawania