Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nadała Ochotniczym Hufcom Pracy status instytucji rynku pracy. OHP świadczą usługi w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, realizując następujące zadania:

1. Powadzenie pośrednictwa pracy.

2. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy.

3. Prowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Oferta adresowana jest do młodzieży do 25 roku życia.

Wymienione usługi realizowane są systemowo w różnych (pod względem zadaniowym i funkcjonalnym) jednostkach organizacyjnych rynku pracy działających pod nadzorem Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. 

W ostatnich latach OHP wdrożyły nowoczesny, zintegrowany i ciągle usprawniany system poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych. Oferta programowa w tym zakresie jest systematycznie uaktualniana i unowocześniana, a jej standardy jakościowe i ilościowe są na bieżąco monitorowane.