Skład Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Prezydium Rady:


Wicewojewoda Opolski – przewodniczący


Wojewódzki Komendant OHP w Opolu – zastępca przewodniczącego


Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu – sekretarz

 


Opole, 24.04.2017 r.

Rada Programowa Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest organem opiniodawczo-doradczym powołanym do programowego wsparcia oraz pomocy w merytorycznej działalności i funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa opolskiego.
Rada Programowa Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jako społeczny organ opiniodawczy udzielający pomocy merytorycznej w podejmowaniu przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP  i podległe jednostki organizacyjne OHP działań wychowawczych, profilaktyczno-resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży jest ważnym ogniwem w procesie zarządzania jednostką. Organ skupia w swojej strukturze  przedstawicieli instytucji rynku pracy, policji, wymiaru sprawiedliwości, kuratorium oświaty i instytucji oświatowych i innych. W posiedzeniach Rady Programowej OHP często biorą udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego, kierownictwo szkół, w których kształci się młodzież OHP oraz kuratorzy sądowi.


Zakres działania Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

- Opiniowanie programów działania OWK OHP i podległych jej jednostek organizacyjnych;
- Doradztwo w sprawach kształcenia, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży zrzeszonej w OHP oraz przeciwdziałaniu bezrobociu;
- Pomoc merytoryczno-organizacyjna w prowadzonych działaniach OWK OHP i podległych jednostek organizacyjnych;
- Wspieranie i promocja działalności OHP w poszczególnych środowiskach województwa opolskiego.


Formy działania Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

- Posiedzenia Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP 2 razy w roku zwołuje Komendant OWK OHP na wniosek jej przewodniczącego;
- Ukonstytuowania Rady i wybór jej przewodniczącego dokonuje się na posiedzeniu inauguracyjnym;
- Wybory przewodniczącego Rady oraz uchwały i wnioski podejmuje się zwykłą większością głosów obecnych członków Rady.