UWAGA!
 
Jako niezbedny załącznik wśród dokumentów został dodany wzór upoważnienia dotyczącego pracowników działu finansowego, do dokonywania korekt dla pracodawców!

 

Wszelkie dokumenty należy składać w Sekretariacie - pokój 203:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45.

WNIOSKI O REFUNDACJĘ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM PRZYJMUJE:

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY  - OPOLE

ul. Armii Krajowej 4 (sekretariat II p.)

Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek - piątek od 7:45 do 15:45

 

 

UWAGA PRACODAWCO: Zmiany przepisów od 1 stycznia 2024 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowego rozporządzenia KE 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis informujemy, że:

 1. zwiększa się limit pomocy de minimis do kwoty 300 tys. EUR w okresie 3 lat dla jednego przedsiębiorcy (obecnie limit wynosi 200 tys. EUR);
 2. usuwa się odrębny limit pomocy de minimis dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego TRANSPORTU towarów (obecnie wynosi on limit 100 tys. EUR);
 3. zmienia się sposób wyliczania limitu pomocy de minimis. Limit pomocy powinien być liczony w sposób ciągły na przestrzeni ostatnich 3 lat od dnia złożenia wniosku (3x365 dni).

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA 

PRACODAWCO!!!

 

Informujemy, że z dniem 01 września 2023 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w zakresie wysokości stawek wynagrodzeń. Od dnia 01 września br., wysokość stawek wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom będzie wyglądała następująco:

 

- nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 7% w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

W związku z powyższym pracodawcy, którzy zawarli umowy o refundację przed 01 września br., będą mogli starać się o aneksowanie tych umów ze względu na zmianę wysokości stawek. W tym celu należy złożyć do właściwego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o aneksowanie umowy lub umów zawartych przed powyższym terminem wraz z aktualnym oświadczeniem lub zaświadczeniem o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat (rok bieżący i 2 lata wstecz).

 

W przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis zgodnie z przepisami (rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2023 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz.U.2021 poz. 743) dalsze udzielenie refundacji nie będzie możliwe, a ponadto obowiązkowe będzie zwrócenie otrzymanej nadwyżki wraz z odsetkami. 

 

TERMINY składania wniosków o aneks:

- Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od dnia 1 września 2023 r.

- Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację po 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył wniosek (np.: wniosek zostanie złożony 5 października, to umowa będzie aneksowana od dnia 1 listopada).

 

___________________________________________________________________________________

 

 

eRefundacje

 

Od stycznia 2023 roku zapraszamy Pracodawców do skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy:

 • zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych,
 • zwrot poniesionych kosztów (wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych).

Do złożenia wniosków niezbędne jest korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Aby skorzystać z elektronicznej formy składania wniosków, wystarczy wejść na stronę: https://e-refundacja.ohp.pl do panelu pracodawcy i założyć konto, a następnie uzupełnić i przesłać wniosek zgodnie z prezentowanymi wskazówkami. Logowanie do serwisu e-refundacji możliwe jest również poprzez profil zaufany (login.gov.pl), należy jednak pamiętać, aby wysyłane elektronicznie dokumenty były podpisane podpisem kwalifikowanym.

 

W razie problemów lub wątpliwości podczas korzystania z e-refundacji, zapraszamy do skorzystania z instrukcji użytkownika zawierającej zrzuty ekranów z komentarzami do każdego kroku.

 

E-refundacja ułatwi Państwu proces otrzymania refundacji bez konieczności udawania się do jednostki OHP.

Już dziś zapraszamy do skorzystania ze zdalnego sposobu składania wniosków.

 

 

 

Pracownicy ds. refundacji w CEiPM

Hanna Jasińska-Wójcik -

Bożena Smereczyńska -

tel:  (77) 456 00 29, 456 00 30

 

Pracownicy ds. refundacji w OWK OHP

Rozliczenia finansowe:

Agnieszka Maciołek - 

Dorota Suchan -  

tel. (77) 456 00 26, (77) 456 00 36

 

Umowy o refundację:

Małgorzata Michalczyk - 

tel. (77) 456 00 29, 456 00 30

 


UWAGA

1. Z dniem 01.07.2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2014 roku, poz. 865).

Zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia refundacja staje się pomocą de minimis. Suma przyznanej Pracodawcy pomocy de minimis z różnych źródeł nie może przekroczyć 200 tys. euro w ciągu 3 lat (pod uwagę bierze się rok bieżący i dwa lata poprzednie). Wnioski o zawarcie umowy należy składać po zatrudnieniu młodocianych, w terminie do 15 listopada, wraz z kopiami umów o pracę zawartymi na czas nieokreślony. Nie składa się wniosku o zawarcie umowy przed zatrudnieniem młodocianych.

1a. Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

2. W dniu 9 listopada 2023 roku została opublikowana Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia wykazu zawodów refundowanych. 

3. Zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego OHP z 24.08.2018r. przy zawieraniu umowy o refundację nie jest wymagany druk zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 


Zawarcie umowy o refundację:W celu zawarcia umowy o refundację należy złożyć:

 • wniosek o zawarcie umowy o refundację,
 • kopię umowy o pracę pracownika młodocianego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Dodatkowe informacje:

 • Wszystkie kopie dokumentów złożonych przez pracodawców muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (dokument musi zawierać stwierdzenie „poświadczam za zgodność z oryginałem”, pieczątkę, podpis pracodawcy i datę).
 • Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.
 • Młodocianym w rozumieniu art. 190 § 1 Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń może złożyć Pracodawca jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) Zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) Pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm).


Wniosek o zawarcie umowy o refundację zawiera:

 • nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku,
 • nazwę pracodawcy, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana refundacja,
 • NIP,
 • oznaczenie prowadzonej działalności wg. PKD,
 • formę prawną prowadzonej działalności,
 • nazwę(y) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy obejmujący

a) imię i nazwisko młodocianego,

b) numer PESEL młodocianego

c) datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony, w tym czas trwania przygotowania zawodowego,

d) nazwę zawodu lub zakres przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe,

e) formę odbywania przygotowania zawodowego (nauka zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy),

 • oświadczenia o:
 • liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,
 • liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,
 • liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni,
 • niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych wymienionych w wykazie z innej wojewódzkiej komendy OHP,
 • deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o refundację.

Wniosek o zawarcie umowy o refundację może dotyczyć:

 • nie więcej niż 3 młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych,
 • młodocianych w liczbie nie przekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony pracowników nie będących młodocianymi.

Do wniosku o zawarcie umowy o refundację dołącza się:

 • kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym,
 • oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych,
 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Termin złożenia wniosku o zawarcie umowy o refundację:

a) 1 stycznia – 15 listopada każdego roku - w przypadku młodocianych dokształcających się w formach szkolnych,

b) 1. do 20. dzień każdego miesiąca – w przypadku młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych

Powyższy termin stosuje się także w razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu:

 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
 • orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego,
 • zmiany miejsca zamieszkania lub innej przyczyny.

UWAGA: Za datę złożenia wniosku o zawarcie umowy przyjmuje się datę faktycznego wpływu wniosku do OWK OHP, a nie datę nadania na poczcie.


Wypłata refundacji:

W celu uzyskania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych po zawarciu umowy o refundację Pracodawca okresowo składa w CEiPM w Opolu następujące dokumenty:

 • wniosek o zwrot poniesionych kosztów,
 • rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,
 • kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
 • kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne (odcinek „51”)
 • kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne (druk DRA).

Wysokość refundacji:

Refundacja dokonywana będzie w wyskości:

 • w przypadku nauki zawodu – I kl. - 8%, II kl. - 9%, III kl. - 10%,
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 7 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki !!!Informujemy zgodnie z Zarządzeniem nr 12 /BRP- ZR Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 25.07.2014 roku, że Wojewódzka Komenda składa w terminie do 7 i 20 dnia każdego miesiąca wnioski o przekazanie środków Funduszu Pracy na refundację.

Składanie wniosków:

Opolska Wojewódzka Komenda OHP
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole
Poniedziałek - Piątek 7:45 - 15:45 sekretariat (p. 203,IIP)

Obsługa Pracodawców:
Poniedziałek - Piątek 7:45 - 15:45.

Dokumenty i pliki do pobrania:

1. Rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

1a. Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

2. Wykaz zawodów refundowanych 2023

3. Wniosek o zawarcie umowy o refundację (PDF).

3a. Wniosek o zawarcie umowy o refundację (doc.).

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

5. Oświadczenie o pomocy de minimis.

6. Wniosek o zwrot poniesionych kosztów (umowy zawarte od dnia 01.07.2014 r. - PDF) "umowy de minimis"

6a. Wniosek o zwrot poniesionych kosztów (umowy zawarte od dnia 01.07.2014 r. - doc.) "umowy de minimis"

7. Wniosek o aneks - zmiana stawki wynagrodzeń młodocianych: Wniosek_aneks_do_umowy_zmiana_stawki.docx     Wniosek_aneks_do_umowy_zmiana_stawki.pdf

8. Upoważnienie do korekty pracodawcy

9. Klauzule RODO + oświadczenie pracodawcy:

- Klauzula_RODO_dla_dorosłego_uczestnika

- Klauzula RODO dla instruktora praktycznej nauki zawodu

- Klauzula RODO dla organizacji pracodawców

- Klauzula RODO dla pracodawcy

- Klauzula RODO dla nieletniego uczestnika

- Oświadczenie pracodawcy