14 marca w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie odbyło się spotkanie młodzieży z klasy siódmej i ósmej oraz ze szkoły zawodowej z kuratorem Anną Maksym z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Kluczborku. Tematem spotkania były „Skutki popełniania przestępstw”.

W trakcie dyskusji jaka wywiązała się pomiędzy uczestnikami spotkania poruszono kwestie dotyczące przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, podstaw prawnych funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego, metod oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności. Pani kurator przedstawiła podstawy prawne, zakres, tryb oraz formy pomocy postpenitencjarnej. Wspomniała także o problemach, jakie mogą się z tą kwestią wiązać.


Mamy nadzieję, iż tak przeprowadzone zajęcia skłonią wszystkich uczestników spotkania do głębokich refleksji nad swoim życiem, a przekazane informacje pozwolą uniknąć błędów, które wiązałyby się z poniesieniem konsekwencji prawnych.

Dariusz Materniak