W Młodzieżowym Centrum Kariery w Prudniku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- EFS”, której przewodniczył Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży- Pan Tomasz Górny. Celem projektu jest zmiana sytuacji życiowej beneficjantów najbardziej potrzebujących profesjonalnej pomocy przy wejściu lub powrocie na rynek pracy.

Grupą docelową projektu jest tzw. grupa NEET, którą tworzą osoby nie kształcące się, nie szkolące i nie pracujące w wielu 18-24 lata, nie posiadające lub posiadające niskie bądź nie dostosowane do lokalnego rynku pracy kwalifikacje zawodowe.


W trakcie spotkania Komisja Rekrutacyjna poznała źródła motywacji potencjalnych uczestników projektu oraz ich sytuacje społeczno- ekonomiczną, a także plany edukacyjno- zawodowe. Proces rekrutacyjny cieszył się dużym zainteresowanie w środowisku lokalnym. Do współpracy przy promocji i naborze do projektu chętnie włączyły się instytucje wspierające, placówki oświatowo- wychowawcze oraz lokalni partnerzy rynku pracy. Podczas prac komisji została wyłoniona grupa docelowa uczestników projektu. Beneficjenci zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz stylisty czuwającym nad metamorfozami uczestników. Kulminacyjnym punktem wparcia będzie uczestnictwo w wielomodułowym kursie zawodowym. Nabyte kwalifikacje młodzież wykorzysta podczas 3-miesięcznych staży zawodowych.


Hubicki Łukasz

Paulina Mukoid