25.04.2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. W posiedzeniu udział wzięli m.in. Dariusz Medoliński -Wojewódzki Komendant OHP w Opolu, Łukasz Kubica - Zastępca Komendanta OHP, Roland Fabianek – Starosta Oleski, Nadkom. Hubert Adamek – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, Renata Cygan – Wicedyrektor WUP w Opolu, Tomasz Kubicki – Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie oraz Kpt. mgr inż. Tadeusz Kmieć – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.


Posiedzenie Rady Programowej otworzył Komendant Wojewódzki Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – Pan Dariusz Medoliński, witając wszystkich obecnych i przedstawiając główne punkty, które zostaną omówione i przedyskutowane. Ponadto, podczas otwarcia posiedzenia Komendant Wojewódzki OHP powołał nowego członka Rady Programowej – nadkom. Huberta Adamka – Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

2.rada
Podczas niniejszego posiedzenia Rady Programowej omówiono działalność Wojewódzkiej Komendy OHP w poszczególnych pionach merytorycznych omówili Ewa Zajączkowska - Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania, Tomasz Góry - Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Kinga Kucharska - Kierownik Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej. Przedstawiono plany dotyczące rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na kolejny rok szkolny oraz losy absolwentów OHP. Następnie omówiono działalność CEiPM na rzecz rynku pracy w tym m.in.: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, oferty szkoleń i kursów. Ostatnim tematem było przedstawienie stanu realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- EFS” oraz programów międzynarodowej wymiany młodzieży. Rada Programowa jednogłośnie podjęła dwie uchwały: Członkowie Rady Programowej będą wspierać działania mające na celu realizację przedsięwzięć z zakresu rynku pracy, których celem będzie aktywizacja zawodowa oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży oraz Członkowie Rady Programowej udzielą wsparcia kadrze opiekuńczo – wychowawczej OWK OHP podczas procesu rekrutacji do jednostek OHP na rok 2019/2020

 

 

2.