W Młodzieżowym Centrum Kariery w Kluczborku odbyły się zajęcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. W indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym uczestniczyło 10 uczestników projektu.

Z każdym z nich opracowano diagnozę predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej, która jest niezbędnym elementem wyboru dalszej ścieżki wsparcia. Każdy z uczestników projektu otrzymał wsparcie zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy. Ponadto ustalono aspekty kariery, takie jak: cele, plany oraz perspektywę czasową.


Kolejnym etapem wsparcia doradczego były warsztaty grupowe. Zajęcia miały na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu, zbudowanie zaufania wobec grupy oraz zwiększenie motywacji do rozwoju osobistego. Zajęcia rozpoczęły się od poznania i integracji wszystkich uczestników, budowania poczucia własnej wartości oraz współpracy zespołowej. Uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem pracowali zarówno indywidualnie jak i w grupach. Tematyka warsztatów dotyczyła zakresu rynku pracy, zasad poruszania się po nim, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy z przyszłym pracodawcą. Zajęcia miały formę symulacji, analizy przypadków, ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz dyskusji. Każdy
z uczestników dzielił się swoimi doświadczeniami oraz przeżyciami związanymi z różnymi życiowymi sytuacjami. Uwieńczeniem zajęć było symulacyjne odgrywanie ról podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Beata Tomczak
Agnieszka Świderska – Włodarczyk