Aktualne decyzje ws. organizacji kształcenia młodzieży w panujących obecnie warunkach epidemiologicznych. 

 

Zapisy dotyczące uczestników OHP:

 • w szkołach podstawowych i branżowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość. Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy (źródło MEiN).

 

W całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa jedynie maseczką.

 

Uczestnicy, którzy nie mogą uczyć się zdalnie w domu, mogą zgłosić swojemu wychowawcy chęć nauki zdalnej w siedzibie jednostek OHP - hufca pracy, ośrodka szkolenia i wychowania, centrum kształcenia i wychowania.

 

Ograniczenia obowiązujące w całej Polsce od 27 marca do 18 kwietnia 2021 r. Zamknięte będą:

 • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, drogerii, salonów prasowych, księgarni i aptek;
 • teatry, muzea, galerie sztuki, kina;
 • baseny;
 • stoki narciarskie;
 • kluby fitness i siłownie;
 • salony urody, zakłady kosmetyczne oraz fryzjerskie;
 • przedszkola i żłobki (opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych);
 • wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2;
 • hotele (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy);
 • działalność obiektów sportowych będzie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego, zamknięte będą m.in. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe.

Ponadto:

 • w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób: 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2, 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.
 • w miejscach kultu religijnego: max. 1 osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu odległości minimum 1,5 metra.

 

W dniu 24.11.2020 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.2087).

W związku z trwającą już od marca br. sytuacją epidemiczną w naszym kraju wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzono wiele nowych zasad i ograniczeń. Wszyscy musieliśmy się odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości. Szczególnie dotkliwie dotknęła ona młode osoby. Młodzież zamiast nauki w szkole przeszła na nauczanie zdalne.Działalność placówek kultury w tym min. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, bibliotek została zawieszona. Spotkania w gronie kolegów, przyjaciół i znajomych zostały mocno ograniczone. W takiej rzeczywistości jesteśmy już od ponad 8 miesięcy i nie wiemy co będzie dalej. Sytuacja ta wywołuje u nas wszystkich bunt, niepokój i lęk. W związku z tym przygotowaliśmy w 4 odcinkach krótki poradnik o tym jak radzić sobie w tym trudnym czasie ze swoimi emocjami, lękami czy obawami. Poradnik jest dedykowany dla wszystkich uczestników Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Zapraszamy również do skorzystania z niego wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe. Poradnik został przygotowany przez psychologa Panią Alicję Lenarczyk.

 

Część I:

 

 

Część II:

 

 

Część III:

 

 

Część IV:

 

Art. 15f.1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30.b. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019r. poz. 1148, z późn.zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowania zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 1. Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawach szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (…), U. 2020, poz. 493 – umożliwia w § 4 ust. 2 przeprowadzenie zajęć praktycznych zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w uzgodnieniu z pracodawcą, do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.
 2. Powyżej przywołane rozporządzenie MEN w § 4 ust. 3 wlicza okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo oświatowe (dofinansowanie kosztów po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego wypłacane przez gminy). Zapis ten ma również odzwierciedlenie w spec ustawie z dnia 31 marca 2020 r.
 3. Przepisy regulujące dokonywanie refundacji przez jednostki OHP nie zmieniły się od dnia 12 marca br. W związku z tym refundacja może być dokonana po faktycznej wypłacie wynagrodzenia młodocianemu pracownikowi i opłaceniu składek ZUS oraz udokumentowaniu tego faktu przez pracodawcę wraz z wnioskiem o ich zwrot.
 4. Kwestia wypłaty refundacji za okres niewykonywania pracy przez młodocianego związany z zawieszeniem funkcjonowania jednostek oświatowych jest uregulowana w ustawie z dnia 31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Stanowi o tym art. 15 f. (Dz. U. 2020, poz. 568).
 5. Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 15 f przywołanej powyżej ustawy pracodawca może (nie musi) wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenie w całości lub w części za okres zwolnienia ze świadczenia pracy w ramach praktycznej nauki zawodu
  i zachowuje prawo do refundacji z tego tytułu. W przypadku wypłacenia wynagrodzenia w całości lub w części pracodawca do wniosku o refundację dołącza dokument potwierdzający wypłatę (może to być przelew bankowy, a w przypadku odbioru osobistego wynagrodzenia – pokwitowanie jego otrzymania) oraz potwierdzenie opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne.
 6. W przypadku, kiedy pracodawca zostanie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne to nie ma podstawy do ich refundowania, gdyż pracodawca nie będzie ponosił ich kosztów. Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca w tym przypadku złoży oświadczenie, że został zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne wskazując podstawę tego zwolnienia.
 7. Zawieszenie działalności gospodarczej a rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianymi pracownikami – zawieszenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej jest możliwe tylko wówczas, gdy nie zatrudnia on pracowników, w tym pracowników młodocianych. 

Przesłanki rozwiązania umowy o pracę zawartej z młodocianym określone zostały w art. 196 Kodeksu pracy.  Zgodnie z tym przepisem rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko
w razie:

 • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
 • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

A zatem pracodawca nie może zwolnić pracownika młodocianego w drodze wypowiedzenia mu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego powołując się na chęć zawieszenia działalności gospodarczej, gdyż zawieszenie działalności gospodarczej nie spełnia żadnej
z wyżej wymienionych przesłanek rozwiązania umowy o pracę z młodocianym za wypowiedzeniem.

 

Wersja PDF

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Iinformujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

 

Komunikat Komendanta Głównego OHP