Art. 15f.1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30.b. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019r. poz. 1148, z późn.zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowania zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.