Wymagania:

– wykształcenie wyższe (preferowane ze specjalnością doradztwo lub poradnictwo zawodowe) lub wyższe pedagogiczne lub psychologiczne,

- znajomość pracy doradczej oraz lokalnego rynku pracy,

- minimum pół roku doświadczenia na podobnym stanowisku,

- umiejętności organizacyjne oraz łatwość nawiązywania kontaktów,

- zdolność do  przekazywania wiedzy innym oraz stałego podnoszenia kompetencji,

- znajomość obsługi komputera,

- doświadczenie w realizacji projektów unijnych – mile widziane.

 

Dodatkowe informacje:

Osoba zatrudniona na stanowisku doradcy zawodowego będzie odpowiedzialna m.in. za udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji zawodowych i edukacyjnych.

- miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Kariery w Głubczycach,

- pełny etat,

- umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

- praca jednozmianowa: od poniedziałku do piątku, w godz.7:45 – 15:45,

- wysokość wynagrodzenia –  do ustalenia, 13-ta pensja, dodatek stażowy i ewentualna premia.

 

Planowany termin zatrudnienia: od  zaraz

Termin składania aplikacji: do 15.12.2021r.

Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności

Informację proszę przekazywać na adres e- mail:

 

Uwaga!

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Komendant OHP z siedzibą w Opolu przy ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Komendzie Głównej OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody, tj.: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Opolu przy ul.Armii Krajowej 4 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Po zakończeniu procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, wykształcenie przekazane w dokumentach aplikacyjnych, umieszczone w protokole z postępowania rekrutacyjnego przechowujemy przez okres 3 miesięcy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Opolską Wojewódzką Komedę OHP z siedzibą w Opolu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

Wymagania  niezbędne:

- wykształcenie wyższe pedagogiczne,
- doświadczenie w pracy z młodzieżą.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobre umiejętności organizacyjne.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
 4. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

 

Informacje dodatkowe:

1. miejsce pracy:  Hufiec Pracy w Nysie

2. praca jednozmianowa

3. wysokość wynagrodzenia – do ustalenia, dodatek stażowy, 13-ta pensja oraz ewentualna premia

4. umowa o pracę na okres próbny (z możliwością przedłużenia)

5. planowane zatrudnienie: od zaraz

Mile widziany stopień niepełnosprawności. CV należy przesyłać do dnia 31.12.2021r. na adres e-mail:

 

 

Uwaga!

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Komendant OHP z siedzibą w Opolu przy ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Komendzie Głównej OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody, tj.: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Opolu przy ul.Armii Krajowej 4 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Po zakończeniu procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, wykształcenie przekazane w dokumentach aplikacyjnych, umieszczone w protokole z postępowania rekrutacyjnego przechowujemy przez okres 3 miesięcy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Opolską Wojewódzką Komedę OHP z siedzibą w Opolu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

I Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 4. brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pedagoga,
 6. nieposzlakowana opinia,

II Wymagania dodatkowe:

 1. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu,
 2. znajomość przepisów:

- ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2020  poz. 1359),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020  poz. 218 ze zm.), 

 Dodatkowym atutem będzie:

 1. doświadczenie w pracy z rodziną,
 2. doświadczenie na stanowisku pedagoga.

III Główne obowiązki:

 • organizowanie i koordynowanie działalności OSiW w zakresie opieki i pomocy wychowawczej nad młodzieżą;
 • organizowanie, programowanie oraz realizowanie zajęć indywidualnych
  i grupowych z młodzieżą oraz analizowanie ich efektów;
 • podnoszenie poziomu kultury pedagogicznej rodziców/opiekunów prawnych;
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczestników, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych młodzieży;
 • określanie przyczyn niepowodzeń oraz wspieranie mocnych stron uczestników;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczestników;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku jednostki oraz poza jednostką;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzinom i kadrze dydaktyczno-wychowawczej w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień młodzieży;
 • wspieranie kadry dydaktyczno-wychowawczej i innych pracowników jednostki w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • koordynowanie pomocy materialnej uczestnikom;
 • opracowywanie i przedstawianie radzie pedagogicznej sprawozdań z analizy sytuacji wychowawczej i opiekuńczej jednostki;
 • opracowywanie projektu zmian w oparciu o przedstawiona analizę;
 • współpraca z Kierownictwem jednostki w zakresie tworzenia (modyfikowania)
  i realizowania programów wychowawczych oraz innych planów i przedsięwzięć związanych z wychowaniem i doskonaleniem jakości pracy jednostki;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych OHP

Informacje dodatkowe:

1. miejsce pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Oleśnie

2. praca jednozmianowa

3. wysokość wynagrodzenia – do ustalenia, dodatek stażowy, 13-ta pensja oraz ewentualna premia

4. umowa o pracę na czas określony

5. planowane zatrudnienie od zaraz.

Mile widziany stopień niepełnosprawności. CV należy przesyłać do dnia 19.11.2021 r. na adres e-mail:

 

Uwaga!

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Komendant OHP z siedzibą w Opolu przy ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Komendzie Głównej OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody, tj.: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Opolu przy ul.Armii Krajowej 4 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Po zakończeniu procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, wykształcenie przekazane w dokumentach aplikacyjnych, umieszczone w protokole z postępowania rekrutacyjnego przechowujemy przez okres 3 miesięcy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Opolską Wojewódzką Komedę OHP z siedzibą w Opolu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

 

 

 

I Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 4. brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pedagoga,
 6. nieposzlakowana opinia,

II Wymagania dodatkowe:

 1. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu,
 2. znajomość przepisów:

- ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2020  poz. 1359),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020  poz. 218 ze zm.), 

 Dodatkowym atutem będzie:

 1. doświadczenie w pracy z rodziną,
 2. doświadczenie na stanowisku pedagoga.

III Główne obowiązki:

 • organizowanie i koordynowanie działalności OSiW w zakresie opieki i pomocy wychowawczej nad młodzieżą;
 • organizowanie, programowanie oraz realizowanie zajęć indywidualnych
  i grupowych z młodzieżą oraz analizowanie ich efektów;
 • podnoszenie poziomu kultury pedagogicznej rodziców/opiekunów prawnych;
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczestników, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych młodzieży;
 • określanie przyczyn niepowodzeń oraz wspieranie mocnych stron uczestników;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczestników;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku jednostki oraz poza jednostką;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzinom i kadrze dydaktyczno-wychowawczej w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień młodzieży;
 • wspieranie kadry dydaktyczno-wychowawczej i innych pracowników jednostki w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • koordynowanie pomocy materialnej uczestnikom;
 • opracowywanie i przedstawianie radzie pedagogicznej sprawozdań z analizy sytuacji wychowawczej i opiekuńczej jednostki;
 • opracowywanie projektu zmian w oparciu o przedstawiona analizę;
 • współpraca z Kierownictwem jednostki w zakresie tworzenia (modyfikowania)
  i realizowania programów wychowawczych oraz innych planów i przedsięwzięć związanych z wychowaniem i doskonaleniem jakości pracy jednostki;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych OHP

Informacje dodatkowe:

1. miejsce pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Namysłowie

2. praca jednozmianowa

3. wysokość wynagrodzenia – do ustalenia, dodatek stażowy, 13-ta pensja oraz ewentualna premia

4. umowa o pracę na czas określony

5. planowane zatrudnienie od zaraz.

Mile widziany stopień niepełnosprawności. CV należy przesyłać do dnia 19.11.2021 r. na adres e-mail:

 

Uwaga!

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Komendant OHP z siedzibą w Opolu przy ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Komendzie Głównej OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody, tj.: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Opolu przy ul.Armii Krajowej 4 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Po zakończeniu procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, wykształcenie przekazane w dokumentach aplikacyjnych, umieszczone w protokole z postępowania rekrutacyjnego przechowujemy przez okres 3 miesięcy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Opolską Wojewódzką Komedę OHP z siedzibą w Opolu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

 

Wymagania:

 • wykształcenie – minimum średnie;
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • podstawowa znajomość zagadnień dot. zasad zatrudniania pracowników młodocianych;
 • podstawowa znajomość w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowej i żywieniowej;
 • umiejętność redagowania korespondencji;
 • znajomość zagadnień z zakresu technologii żywienia, dietetyki, sporządzanie jadłospisów;
 • mile widziane praktyczne doświadczenie w zakresie procesów administracyjno-biurowych;
 • znajomość w zakresie archiwizowania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej;
 • mile widziany kurs dietetyki-zdrowego żywienia.

 

Wymagania dodatkowe:

 • dobre umiejętności organizacyjne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

 

Dodatkowe informacje:

1.  Miejsce pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Namysłowie

2. Praca jednozmianowa

3. Wysokość wynagrodzenia –  od 3.100 zł (do uzgodnienia),  dodatek stażowy, 13-ta pensja i ewentualna premia

4. Umowa o pracę na czas określony  (z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony)

5. Planowane zatrudnienie od dnia 02.11.2021r.

Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności

 

CV należy przesyłać do dnia 29.10.2021 r. na adres e-mail:

 

Uwaga!

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Komendant OHP z siedzibą w Opolu przy ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Komendzie Głównej OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody, tj.: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Opolu przy ul.Armii Krajowej 4 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Po zakończeniu procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, wykształcenie przekazane w dokumentach aplikacyjnych, umieszczone w protokole z postępowania rekrutacyjnego przechowujemy przez okres 3 miesięcy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Opolską Wojewódzką Komedę OHP z siedzibą w Opolu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

Wymagania  niezbędne:

- wykształcenie kierunkowe w zawodzie stolarz lub pokrewnym,

- doświadczenie w pracy z młodzieżą,

- wykonywanie prac na stanowisku stolarza – instruktora praktycznej nauki zawodu,

- planowanie, organizowanie zajęć praktycznych dla młodzieży.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobre umiejętności organizacyjne,
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
 4. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

 

Informacje dodatkowe:

1.  miejsce pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Oleśnie

2. praca jednozmianowa: 7.45 – 15.45

3. wysokość wynagrodzenia –  od 3.300 zł (do uzgodnienia),  dodatek stażowy, 13-ta pensja i ewentualna premia

4. umowa o pracę na czas określony  (z możliwością przedłużenia na czas     nieokreślony)

5. planowane zatrudnienie od dnia 01.11.2121r.

Mile widziany stopień niepełnosprawności. CV należy przesyłać do dnia 01.11.2021 r. na adres e-mail:

 

Uwaga!

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Komendant OHP z siedzibą w Opolu przy ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Komendzie Głównej OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody, tj.: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Opolu przy ul.Armii Krajowej 4 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Po zakończeniu procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, wykształcenie przekazane w dokumentach aplikacyjnych, umieszczone w protokole z postępowania rekrutacyjnego przechowujemy przez okres 3 miesięcy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Opolską Wojewódzką Komedę OHP z siedzibą w Opolu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.