Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Opolu (CEiPM) to jednostka organizacyjna Ochotniczych Hufców Pracy realizująca działania z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych dla młodzieży na lokalnym rynku pracy.

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Opolu:

e-mail: | telefon: (0-77) 4560025


W strukturze Centrum działają następujące jednostki organizacyjne:

 • Młodzieżowe Biuro Pracy
 • Mobilne Centrum Informacji
 • Zawodowej Młodzieżowe Centra Kariery
 • Punkty Pośrednictwa Pracy


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży realizuje w szczególności zadania w zakresie:

   

 • Prowadzenia pośrednictwa pracy dla młodzieży uczącej się, bezrobotnej oraz osób poszukujących pracy;
 • Organizowania krótkoterminowego zatrudnienia uczniów i studentów;
 • Organizowania wakacyjnych hufców pracy oraz innych form aktywnego wypoczynku i pracy młodzieży;
 • Prowadzenia dla młodzieży usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
 • Organizowania szkoleń zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy;
 • Badania i diagnozowania lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych;
 • Realizacji programów związanych z problematyką rynku pracy;
 • Realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej.

  Młodzieżowe Biura Pracy
  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
  Młodzieżowe Centra Kariery
  Punkty Pośrednictwa Pracy