Ośrodki Szkolenia i Wychowania zapewniają przede wszystkim warunki do nauki i zdobycia kwalifikacji zawodowych. Prowadzą działalność wychowawczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną; współpracują z instytucjami środowiska lokalnego oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników w procesie wychowania oraz organizowania życia kulturalnego i sportowego.

 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Oleśnie

 

Kierownik OSiW:
e-mail:

Adres: ul. Wielkie Przedmieście 41 | 46-300 Olesno

Wychowawcy OSiW:

tel/fax: 34 358 46 23

Sekretariat OSiW:

tel/fax: 34 358 46 52
e-mail:

e-mail:


Internat OSiW

e-mail:

Adres: ul. Budowlanych 3 |  46-300 Olesno | tel: 34 358 24 5134 358 24 51


Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Namysłowie

ŚHP  w Namysłowie
46 - 100 Namysłów,
ul. Pułaskiego 3 B

tel: 77 410 17 36

e-mail: s

Komendant: Iwona Dobrzańska


Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Ośrodki Szkolenia i Wychowania zapewniają przede wszystkim warunki do nauki i zdobycia kwalifikacji zawodowych. Prowadzą działalność wychowawczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną; współpracują z instytucjami środowiska lokalnego oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników w procesie wychowania oraz organizowania życia kulturalnego i sportowego.

Zapewniają kształcenie w oparciu o własne warsztaty szkoleniowo–produkcyjne oraz umożliwiają i zapewniają całodobową opiekę wychowawczą. Pobyt w OSiW jest dla młodzieży z najbiedniejszych rodzin bezpłatny i trwa dwa lub trzy lata, w trakcie których uczestnicy zdobywają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie prowadzi działalność indywidualnej i grupowej pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie – mającą problemy szkolne, wychowawcze, jak i bardzo często rodzinne. Praca dostosowana jest do indywidualnych potrzeb fizycznych  i psychicznych, co oznacza, iż zajęcia odbywają się w odniesieniu do danej chwili, sytuacji i konkretnej osoby. Program zajęć wychowawczych realizowany jest w oparciu o ramowy model systemu wychowawczego.
Działalność podstawowa...

Działania wychowawcze kadry wychowawczej Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie można podzielić na kilka płaszczyzn:

Działania o charakterze edukacyjnym

To uczestnictwo w szeregu programów mających na celu wychowanie zaniedbań edukacyjnych tj.:

- sekcja plastyczno-artystyczna - młodzież wspólnie z opiekunem sekcji dbają o wystrój artystyczny internatu oraz ośrodka (względem potrzeb i imprez organizowanych w OSiW) a także przygotowują różnego rodzaju przedstawienia (np. Jasełka) oraz przygotowują prace artystyczne wystawiane na imprezach kulturalnych.

- działalność sekcji czystości - praca tej sekcji polega min. na konkursach czystości, nie zapowiadanych kontrolach (wychowanek z opiekunem tej sekcji) czystości w szafkach odzieżowych, szafach, pościeli, czystości osobistej itd. Działanie tej sekcji wspiera wysiłki wychowawców mające na celu wyrobienie wśród młodzieży stałych nawyków higienicznych, których po przybyciu do ośrodka wielu z nich nie posiada. Na koniec roku szkolnego wybierany zostaje najczystszy pokój i otrzymuje nagrodę.

- działania o charakterze terapeutycznym - mają na celu niesienie pomocy młodzieży potrzebującej pomocy psychologicznej i terapeutycznej.

- działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym

- Sekcja sportowa -  mająca na celu zorganizowanie wolnego czasu młodzieży stacjonarnej jak i dochodzącej do OSiW w Oleśnie.

Podczas udziału w zawodach uczestnicy OSiW zajmowali wysokie miejsca oraz zdobywali wiele dyplomów, pucharów, a także niejednokrotnie zostali wyróżnieni.

W sekcji sportowej działają podsekcje :

- koszykówki,
- piłki nożnej,
- tenisa stołowego,
- lekkoatletyki,
- kulturystyki.


Imprezy kulturalno-oświatowe

Wszystkie w/w sekcje wraz z kierownikiem internatu oraz wychowawcami decydują o organizacji życia w internacie, mają wpływ na kalendarz organizowanych imprez kulturalno-oświatowych.


Imprezy organizowane przez OSiW:

- Karaoke w Domu Dziecka w Sowczycach
- Przedświąteczny kiermasz w MDK
- Przedświąteczny kiermasz w Urzędzie Miasta
- Imprezy kulturalno oświatowe mające na celu integrację i poznawanie innych środowisk w Domu Dziecka w Sowczycach oraz w Domu Starców
- Międzyszkolny Oleski Konkurs Karaoke

Poza w/w imprezami okolicznościowymi młodzież OSiW OHP w Oleśnie  bierze udział w wielu przedsięwzięciach wojewódzkich i ogólnopolskich, takich jak:

- Konkurs wiedzy informatycznej w Tarnowie;
- Uczestnictwo w Klubie Aktywnych;
- Uczestnictwo w konkursie „Zawodowy Sprawdzian”,
- Pielgrzymka na Jasną Górę;
- Udział w przeglądzie wiosny artystycznej.

Ponadto młodzież opiekuje się Cmentarzem żydowskim (porozumienie z dnia 8.10.08  pomiędzy OSiW a Gminą Olesno).

Młodzież OSiW OHP w Oleśnie brała udział w wielu projektach, przykładowo:

- Polsko-Niemiecka stolarska praktyka zawodowa w Oleśnie;
- „Nasza Przyszłość”;
- Praktyka zawodowa w Gerze;
- Praktyka Polsko-Niemiecka w ramach projektu „Integracja poprzez wymianę”.


Oferta

W trakcie realizacji zadań wychowawczych kadra pedagogiczna ośrodka ma stały kontakt z kuratorami, pracownikami Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Policją, władzami miasta, dyrektorami szkół oraz pracodawcami naszych wychowanków. Kadra utrzymuje również stały kontakt z MOPS w celu ustalenia zasad i terminów refundacji pomocy finansowej dla wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


Uczestnicy uczą się w zawodach: ślusarz, stolarz, murarz, kucharz małej gastronomii oraz u pracodawców zewnętrznych w zawodach dowolnie przez siebie wybranych, przykładowo mechanik, tapicer, dekarz, fryzjer.