Wolontariat działa w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2010r).

Wolontariusz to osoba która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje prace. Wolontariusz nie jest jednak pracownikiem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Jeśli wolontariusz wykonuje zajęcie, które zgodnie z prawem wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i spełnienia odpowiednich wymagań, powinien posiadać te kwalifikacje i spełniać te wymagania.


Jak stać się wolontariuszem?

Wolontariuszem staje się poprzez zawarcie z daną organizacją pisemnego porozumienia. W jego treści muszą być zawarte następujące elementy:

 • zakres, sposób i czas wykonywanych przez Ciebie zadań;
 • informacja o możliwości wcześniejszego rozwiązania porozumienia.

Porozumienie dotyczące okresu krótszego niż 3 miesiące może być zawarte w formie ustnej. Jednak – jeśli tego zażądasz – organizacja dla której będziesz pracować, musi potwierdzić treść porozumienia, czyli wydać pisemną informację o jego warunkach.

Organizacja musi wydać zaświadczenie o wykonaniu pracy jeśli tego zażąda wolontariusz. Nie musi wydać opinii o działaniach – można jednak o to poprosić.


Zalety wolontariatu:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego;

 • zdobycie wiedzy;

 • nabycie nowych umiejętności;

 • aktywna forma spędzenia czasu wolnego;

 • szansa na pomoc innym;

 • rozwój zainteresowań;

 • uznanie ze strony innych.


Formy wolontariatu w OHP:

 1. wsparcie przez wolontariusza realizacji wybranych działań z zakresu rynku pracy – na przykład przy realizacji różnego rodzaju imprez czy targów pracy;
 2. pomoc wolontariuszy przy wybranych działaniach w ramach realizowanych programów na rzecz zapobiegania bezrobociu wśród młodzieży.
Prowadzenie przez wolontariuszy zajęć dla młodzieży w takich dziedzinach wiedzy, w których umiejętności mogą być przydatne jako atut do uzyskania zatrudnienia.

W ramach wolontariatu – wolontariusze mogą:

 • opiekować się, pomagać dzieciom zdrowym, niepełnosprawnym (zabawa, spacery, pomoc w odrabianiu lekcji, rozmowa);
 • pracować w świetlicach środowiskowych;
 • brać udział w akcjach charytatywnych;
 • koordynować projekty;
 • wykonywać inne zadania.