Współpraca i wymiana międzynarodowa 
 
Opolska Wojewódzka Komenda OHP prowadzidziałalność ustawową w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji iwykluczeniu społecznemu, w tyminicjuje oraz prowadzi międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży, traktowaną jako ważny czynnik edukacyjno-wychowawczy.

Inicjowana przez OWK OHP międzynarodowa wymiana młodzieży jest organizowana z udziałem funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów: Erasmus+, Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży (PNWM), Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Projekty finansowane z funduszy unijnych


Opolska Wojewódzka Komenda OHP realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy Gwarancje dla Młodzieży. Ich celem jest wsparcie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia.