Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu realizuje projekty w ramach inicjatywy Gwarancje dla Młodzieży współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie adresowane jest przede wszystkim do młodzieży z grupy NEET, czyli młodzieży znajdującej się – z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

Działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostaną zróżnicowane z jednej strony w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

Głównym celem projektu jest wsparcie osób młodych w wieku 15-17 lat prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

Adresatami projektu są:
• osoby wyłączone z projektów „Pomysł na siebie” (EFS) oraz „Akcja aktywizacja” (EFS) – osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu;
• osoby z naboru realizowanego w 2018 roku po wejściu w życie zmian zapisów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – 10 osób (wiek 16-17 lat, podopieczni Hufca Pracy w Opolu, posiadający status młodocianego pracownika, znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy).

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu - tzw. grupy NEET.

Adresatami projektu są:

- osoby w wieku 18 – 24 lata (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 r. ż.),

- osoby bierne zawodowo,

- osoby niekształcące się i nieszkolące się (tzw. grupa NEET),

- osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadające kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,

- osoby zamieszkujące w jednym z 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj. opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim mazowieckim lub wielkopolskim.