FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1 1

 

Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują w 2019 r. realizację dwóch projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Do tej pory w ramach obu projektów udzielono wsparcia 2800 osobom.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jest realizowany w sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin zakończenia projektów: 31 grudnia 2019 r.

Celem projektów jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – (not in employment, education or training).

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

Głównym celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu - tzw. grupy NEET.

Adresatami projektu były:

- osoby w wieku 18 – 24 lata (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 r. ż.),

- osoby bierne zawodowo,

- osoby niekształcące się i nieszkolące się (tzw. grupa NEET),

- osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadające kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,

- osoby zamieszkujące w jednym z 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj. opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim mazowieckim lub wielkopolskim.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

Głównym celem projektu było wsparcie osób młodych w wieku 15-17 lat prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

Adresatami projektu były:
• osoby wyłączone z projektów „Pomysł na siebie” (EFS) oraz „Akcja aktywizacja” (EFS) – osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu;
• osoby z naboru realizowanego w 2018 roku po wejściu w życie zmian zapisów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – 10 osób (wiek 16-17 lat, podopieczni Hufca Pracy w Opolu, posiadający status młodocianego pracownika, znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy).

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zakończyła realizację form wsparcia przewidzianych w projekcie „Akcja aktywizacja- EFS”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Inicjatywy Unijnej „Gwarancje dla młodzieży”. Do udziału w projekcie zrekrutowano łącznie 100 osób w wieku 16-24 lata biernych zawodowo, niekształcących się i nieszkolących (tzw. grupa NEET), ale też zaniedbujących obowiązek szkolny (niekontynuujących nauki po ukończeniu gimnazjum), zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizowała od kwietania 2016 r. do maja 2017 r.  projekt „Obudź swój potencjał - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Inicjatywy Unijnej „Gwarancje dla młodzieży”.

Do projektu w woj. opolskim zrekrutowano łącznie 100 osób w wieku 18-24 lat, osoby bierne zawodowo, niekształcące się i nieszkolące (tzw. grupa NEET), zagrożone wykluczeniem społecznym, które miały problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się. W projekcie brały również udział osoby mające niskie kwalifikacje zawodowe i nie posiadają wiedzy jak poszukiwać zatrudnienia.

0000030958

Opolska Wojewódzka Komenda OHP w terminie od 01.05.2014 do 30.09.2015r. zrealizowała projekt pt.: „Ginące zawody pomysłem na przyszłość", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu była ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzielnictwa takiego jak: tkacz, dekarz, rymarz, kołodziej, zdun, kamieniarz, cukiernik, kowal. Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, skierowany był do osób w wieku 18-25 lat, mających niewystarczające kwalifikacje zawodowe, chcących się przekwalifikować, ale również dla tych, którzy wciąż poszukiwali swojej drogi zawodowej.

0000030958

Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu realizowała projekt pn. "Równi na rynku pracy - EFS" w ramach inicjatywy Gwarancje dla Młodzieży współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie adresowane było przede wszystkim do młodzieży z grupy NEET, czyli młodzieży znajdującej się – z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

0000030958

Opolska Wojewódzka Komenda OHP od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.  rozpoczęła realizację projektu systemowego "Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3