Opolska Wojewódzka Komenda OHP realizuje zadanie w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej jako „Dyrektywa”).

Założenie Dyrektywy

Celem Dyrektywy jest zobowiązanie państw członkowskich do wprowadzenia w krajowych porządkach prawnych systemu, który przez zapewnienie minimalnej ochrony Sygnalistów zachęci Sygnalistów do dokonywania zgłoszeń naruszeń praw Unii i w konsekwencji przyczyni się do przeciwdziałania przypadkom naruszania prawa Unii oraz poprawy sytuacji w zakresie egzekwowania przepisów prawa Unii.

Kim jest Sygnalista?

Sygnalistą jest osoba, która dokonuje zgłoszenia o powziętych wiadomościach o istnieniu ryzyka lub wystąpieniu zagrożenia lub szkody dla interesu publicznego w związku z naruszeniem prawa. Innymi słowy, zasadniczo za Sygnalistę uznaje się osobę, która działając w oparciu o poczucie wewnętrznego, moralnego obowiązku decyduje się na ujawnienie informacji o nieprawidłowościach, które wpływają lub mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie danej instytucji, w tym na ryzyko popełnienia czynów zabronionych. Przy czym dla uznania danej osoby za Sygnalistę objętego zakresem zastosowania Dyrektywy konieczne będzie łączne spełnienie następujących przesłanek:

 1. jest to osoba fizyczna;
 2. dokonująca zgłoszenia lub pomagająca w dokonaniu zgłoszenia;
 3. zgłaszane jest naruszenie lub potencjalne naruszenie dotyczące działania lub zaniechania;
 4. naruszenie lub potencjalne naruszenie dotyczy przepisów unijnych wskazanych w Dyrektywie;
 5. wiedza o naruszeniu lub potencjalnym naruszeniu została nabyta w ramach prowadzonej działalności zawodowej:
  1. w ramach świadczenia pracy,
  2. na skutek utrzymywania kontaktu z organizacją publiczną;
 6. osoba dokonująca zgłoszenia ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania Dyrektywy;
 7. zgłoszenie zostało dokonane za pomocą wewnętrznych, zewnętrznych kanałów zgłoszeń lub w drodze ujawnienia publicznego.

Co mogą zgłaszać Sygnaliści?

Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia. Naruszeniem jest działanie lub zaniechanie, które:

 1. jest niezgodne z prawem i dotyczy aktów Unii i dziedzin objętych zakresem przedmiotowym Dyrektywy;
 2. jest sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w aktach Unii i dziedzinach objętych zakresem przedmiotowym Dyrektywy.

Dziedziny objęte zakresem stosowania Dyrektywy

 1. zamówienia publiczne;
 2. usługi, produkty i rynki finansowe;
 3. zapobieganie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu;
 4. bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
 5. bezpieczeństwo transportu;
 6. ochrona środowiska;
 7. ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
 8. bezpieczeństwo żywności i pasz;
 9. zdrowie i dobrostan zwierząt;
 10. zdrowie publiczne;
 11. ochrona konsumentów;
 12. ochrona prywatności i danych osobowych;
 13. bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
 14. interesy finansowe Unii Europejskiej;
 15. rynki wewnętrzne Unii Europejskiej, w tym zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
 16. dobra osobiste małoletnich podopiecznych OHP.

 

Kanały zgłoszeń wewnętrznych Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

OWK OHP nie daje możliwości przyjmowania anonimowych zgłoszeń wewnętrznych. Anonimowe zgłoszenia wewnętrzne będą traktowane jako nieważne.

OWK OHP ustanawia następujące kanały przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych:

 1. Na piśmie, poprzez wysyłkę pisma do Komisji ds. Sygnalistów w OWK OHP – na adres siedziby jednostki z dopiskiem „Zgłoszenie Sygnalisty”.
 2. Na piśmie poprzez złożenie pisma bezpośrednio do Komisji ds. sygnalistów w siedzibie OWK OHP.
 3. Drogą e-mail na adres: . W treści wiadomości e-mail podając „Zgłoszenie Sygnalisty”.
 4. Ustnie, poprzez zgłoszenie telefoniczne na nr 77 4560021.
 5. Ustnie, na wniosek Sygnalisty, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia.

Wszelkie inne wymogi Dyrektywy regulują zapisy Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Dokumenty do pobrania: