Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi działalność ustawową w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, w tym inicjuje oraz prowadzi międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży, traktowaną jako ważny czynnik edukacyjno-wychowawczy.

Inicjowana przez OWK OHP międzynarodowa wymiana młodzieży jest organizowana z udziałem funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów: Erasmus+, Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży (PNWM), Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.