Ogólne kryteria przyjęcia uczestnika:

1. Do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP przyjmowana jest młodzież z terenu całego kraju, w zależności od potrzeb indywidualnych kandydatów oraz typu jednostek OHP oferujących określone oferty wsparcia edukacyjnego.


2. Postępowanie rekrutacyjne względem kandydata rozpoczyna się w oparciu o indywidualne zgłoszenie, bądź wniosek lub opinię wydaną przez: pedagoga szkolnego; poradnię psychologiczno-pedagogiczną; rodziców lub opiekunów prawnych; pracowników pomocy społecznej; policję; sąd.


3. Podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do OHP jest co do zasady:
1) ukończone minimum 15 lat życia i nieukończony 18 rok życia;
2) trudna sytuacja życiowa spowodowana np.:
• niepowodzeniami szkolnymi, opóźnieniem w nauce, niespełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
• trudną sytuacją materialną;
• pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej bezrobociem, symptomami przemocy;
• sieroctwem naturalnym lub społecznym.


4. Przyjmowanie młodzieży do jednostek organizacyjnych OHP odbywa się w terminach przyjęć do odpowiednich typów szkół.


5. Dopuszcza się przypadki, kiedy do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP jest rekrutowana młodzież w trybie i na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Komendanta Głównego OHP (np. współpraca z sądami).
1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami na mocy postanowień sądów rodzinnych do OHP mogą być kierowani uczestnicy, wobec których zastosowano środek wychowawczy opisany w art. 6 pkt. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U.16.0.1654 z późn. zm.), jednak sytuacja taka wymaga zgody kierownika konkretnej jednostki opiekuńczo-wychowawczej, do której jest skierowany uczestnik;
2) Jednostki OHP nie są placówkami penitencjarnymi – nie posiadają do pełnienia tej funkcji odpowiedniej bazy, a często również wyspecjalizowanej kadry.

Przyjmuje się max 15% „próg” corocznego przyjmowania do jednostek OHP grupy młodzieży wykazującej cechy głębokiej demoralizacji, aby grupa ta nie zdominowała całej zrekrutowanej młodzieży i nie utrudniała realizacji prawidłowego procesu wychowawczego OHP.

 

6. W przypadku młodzieży posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności dopuszcza się przyjęcie uczestnika, gdy jednostka dysponuje odpowiednim zapleczem oraz można mu zapewnić wymagane formy kształcenia.

 

7. W przypadku większej liczby chętnych kandydatów niż miejsc w jednostce, o przyjęciu uczestnika decyduje Zespół HP/ŚHP/OSiW/CKiW realizujący rekrutację młodzieży do OHP w oparciu o przesłanki związane z indywidualną sytuacją rodzinną, psychospołeczną, socjalną kandydata. W sytuacji braku miejsc do przyjęcia kandydatów obowiązkiem Zespołu jest przekazanie mu propozycji naboru do innej jednostki organizacyjnej, jeśli zajdzie potrzeba również na terenie innego województwa.

 

Kryteria kwalifikacji uczestników na miejsca stacjonarne (z zakwaterowaniem)
(obowiązują dodatkowo oprócz ww. ogólnych kryteriów):

1. W procesie kwalifikacji uczestników do jednostek na miejsca stacjonarne należy przyjąć zasadę, iż pierwszeństwo w przyjęciu do jednostki z zakwaterowaniem mają kandydaci o najtrudniejszej sytuacji materialnej.

 

2. Do jednostek z zakwaterowaniem rekrutowana jest młodzież, która posiada miejsce zamieszkania odległe od jednostki stacjonarnej na tyle, iż w sposób znaczący utrudnia lub całkowicie uniemożliwia codzienny dojazd uczestnika na zajęcia szkolne lub do pracy.

 

3. W szczególnych przypadkach (np. niedostosowanie społeczne środowiska rodzinnego kandydata, objęcie interwencją kryzysową, opinia pomocy społecznej, etc.) dopuszcza się w procesie rekrutacji odstąpienie od warunku wyżej określonej odległości zamieszkania kandydata, jednakże odbywa się to na podstawie decyzji Zespołu WK/CKiW koordynującego rekrutację młodzieży do OHP wydanej w oparciu o potwierdzone informacje stanowiące o szczególności przypadku.

 

4. Przyjęcie młodzieży do jednostki OHP z zakwaterowaniem może nastąpić na wniosek opiekunów kandydata lub właściwej osoby, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego.


5. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia uczestnika w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku. W uzasadnionych przypadkach jednostka stacjonarna może zabezpieczyć uczestnikowi podstawowe przedmioty osobistego użytku.

 

6. Do jednostki z zakwaterowaniem przyjmuje się uczestników na okres pobierania nauki w szkole lub realizacji przygotowania zawodowego w formach pozaszkolnych.

 

Uczestnictwo młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy
w jednostkach dochodzących oraz stacjonarnych oferujących całodobową opiekę
jest dobrowolne i nieodpłatne.


Kandydat przed przyjęciem do jednostki opiekuńczo-wychowawczej OHP odbywa rozmowę przeprowadzoną przez:
• przedstawiciela/-i zespołu realizującego rekrutację (pracownika OHP) - w terminie poprzedzającym złożenie dokumentów rekrutacyjnych, w obecności rodzica lub opiekuna prawnego;
• doradcę zawodowego (OHP lub zewnętrznego) - w terminie po 1 stycznia 2018 r.

 

.